مطالبه حق کسب و پیشه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبنای مطالبه حق کسب و پیشه باید منجزا مشخص و تبیین گردد و مستاجر نمی تواند بدون هیچ دلیل و مبنایی مطالبه حق کسب و پیشه نماید.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/27

رای دادگاه

آقای م. الف.ق. به وکالت از آقای الف. الف.ق. به طرفیت آقای م. پ.ن.د. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت مربوط به کسب و پیشه با جلب نظظر کارشناسی تقدیم کرده که در تاریخ 94/2/19 بخه این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خواهان یک باب مغازه رادر سال 1365 از آقای ماشاء اله پ.ن.د. اجاره کرده و پس از فوت نامبرده به توافق آقای م. پ.ن.د. ورثه مرحوم فوق اجاره را به صورت شفاهی تمدید و اجاره بها را پرداخت نموده است حال با توجه به مراتب فوق و سابقه فعالیت تجاری خواهان به مدت 25 سال تقاضای حق کسب و پیشه موسع شده است.دادگاه اعتقاد دارد دعوا منطبق با موازین قانونی تنظیم و تقدیم نشده. زیرا اولا گواهی انحصار وراثت مرحون ماشاء اله پ.ن.د. تقدیم نشده تا ثابت گردد خوانده وارث وی باشد ثانیا: مبنای مطالبه حق کسب و پیشه توجها به اعتقاد خواهان به اینکه مستاجر بوده است تبیین نشده است بااین اوصاف به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانامین رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. الف.ق. با وکالت م. الف.ق. نسبت به دادنامه شمار 940694 مورخه 94/7/27 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه خ س. ت مربوطه به کسب و پیشه با جلب نظر کارشناسی منتهی به صدور قرار رد گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مبنای مطالبه حق کسب و پیشه منجزا مشخص نشده است و علاوه بر آن در دادخواست نخستین گواهی حصر وراثت مرحوم ماشاءاله پوردستان ارائه نشده تا مشخص شود خوانده ورثه نامبرده است یا خیر، بنابراین دادگاه طرفنظر از ماهیت با استناد به ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع
برچسب‌ها