ماده 23 قانون مدنی

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)