ماده 33 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

ارکان سازمان عبارت است از:
1- شورای عالی استاندارد
2- رئیس سازمان