رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نسبت به زمین های موات شهری، اسناد مالکیت سابق فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. اما اشخاصی که بر اساس این اسناد مالکیت بر اراضی مذکور تصرف داشته اند در صورت حصول شرایط خاص قانونی، قطعه زمینی در اختیارشان گذاشته می‌شود تا آن را عمران و احیا کنند. این واگذاری، دلیل بر مالکیت زمینی که موات اعلام شده، نیست.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

اعتراضات فرجامی وکیل فرجام خواه با توجه به خواسته و مندرجات دادخواست نخستین و مدارک استنادی که جهت بطلان قرارداد عادی بیع مورخه 78/10/2 نسبت به یک قطعه زمین موصوف در آن، رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالا وارد و موجه است و دادنامه فرجام خواسته علاوه بر مخدوش بودن استدلال به این که چون سند زمین مورد معامله به نام مورث خواهان ها بوده و عرفا زمین متعلق به آنها محسوب شده و تاکنون سند به نام دولت منتقل نشده و حکم بر بطلان دعوی وکیل فرجام خواه داده، مغایر با ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 که شرح می دهد اسناد و مدارک مالکیت گذشته در مورد کلیه زمین های موات شهری ارزش قانونی ندارند، می‌باشد و حتی برطبق تبصره این ماده اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه باشند به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی گردیده اند و تحصیل اجازه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور در این ماده، دلیل بر مالکیت زمینی که موات اعلام شده نخواهد بود. بنابراین مستندا به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌نماید.

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور، عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

اعتراضات فرجامی وکیل فرجام خواه با توجه به خواسته و مندرجات دادخواست نخستین و مدارک استنادی که جهت بطلان قرارداد عادی بیع مورخه 78/10/2 نسبت به یک قطعه زمین موصوف در آن، رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالا وارد و موجه است و دادنامه فرجام خواسته علاوه بر مخدوش بودن استدلال به این که چون سند زمین مورد معامله به نام مورث خواهان ها بوده و عرفا زمین متعلق به آنها محسوب شده و تاکنون سند به نام دولت منتقل نشده و حکم بر بطلان دعوی وکیل فرجام خواه داده، مغایر با ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 که شرح می دهد اسناد و مدارک مالکیت گذشته در مورد کلیه زمین های موات شهری ارزش قانونی ندارند، می‌باشد و حتی برطبق تبصره این ماده اسناد مالکیت زمین های مواتی که در وثیقه باشند به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب 1360 و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی گردیده اند و تحصیل اجازه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء زمین موات با رعایت شرایط مذکور در این ماده، دلیل بر مالکیت زمینی که موات اعلام شده نخواهد بود. بنابراین مستندا به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌نماید.

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها