ماده 9 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

آیین‌ نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.