مدت اعتبار حکم دادگاه در طلاق به درخواست زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت آن است.

رای خلاصه جریان پرونده

در خصوص دعوی خانم ف. ت.ک.الف. فرزند ر. با وکالت مجتمعا ومنفردا خانم م. ص. وآقای م. ب. وکلای دادگستری به طرفیت آقای و. ت. فرزند م. به خواسته احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست آن. بدین شرح اجمالی که خواهان ووکیل ایشان توضیح داده اند خواهان به موجب سند رسمی نکاحیه شماره.... مورخ 1381/11/13 دفتر رسمی ثبت نکاح شماره... سراب به عقد دایم با خوانده ازدواج نموده بعد از حدودا 10 سال زندگی مشترک ،خوانده زوجه را از منزل مشترک اخراج و اقدام به طرح دعوی تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم بارداری مشارالیها را نموده که حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادرودلیلی بر نازا بودن زوجه احراز نگردیده است که کپی مصدق دادنامه ها را پیوست نموده‌اند (صفحات 17 و 18 پرونده) اما علیرغم عدم تجویز ازدواج مجدد خوانده بدون اجازه زوجه ،همسر دوم اختیارو صاحب 2 اولاد دخترنیز شده است که این امر دلالت بر قطعی بودن ازدواج مجدد مشارالیه می‌باشد این در حالیست که مشارالیه این ازدواج را به دفعات متعدد در پرونده های کیفری وحقوقی موقت قلمداد می‌نماید لذا به جهت تحقق شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده‌اند متقابلا خوانده نیز در جلسه دادرسی حاضر و دفاعا اظهار داشته حاضر به طلاق خواهان نیستم ودر خصوص ازدواج مجدد هم درخواست ازدواج مجدد نموده بودم دادگاه رد کردو در تاریخ 1391/04/29 به صیغه موقت با فردی به نام خانم ن. د. ازدواج موقت نمودم صاحب یک فرزند مشترک به نام س. متولد 1392/12/20 هستیم و برای فرزند دوم نیز همسرم حامله است صیغه نامه موقت را دو سال تمدید کرده ام چنانچه هر وقت خواهان به منزل مشترک برگردد صیغه نامه را تمدید نخواهم نمود چون همسرم به منزل مشترک بر نمی گردد بدین جهت به صیغه موقت ازدواج نموده ام خواهان مجددا اظهار داشته خوانده حاضر نیست مرا به منزل مشترک ببرد چون با همسر دوم در آنجا سکونت دارند دادگاه در راستای اجرای مقررات مربوط به طلاق ورسیدگی به خواسته خواهان قرار ارجاع امر به داوری صادرکه داوران تعیینی طرفین حصول سازش بین مشارالیهما را مقدورندانسته و متارکه بین ایشان را پیشنهاد داده اندو اصراردادگاه جهت انصراف زوجه از طلاق موثر در مقام نبوده و نامبرده همچنان اصرار برطلاق دارد لذا دادگاه با بررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی طرفین نظربه اینکه وجود علقه صحیح زوجیت دایم بین طرفین به حکایت مندرجات سند رسمی نکاحیه پیوست دادخواست محرز بوده وعنایتا به اینکه زوج با حضور در دادگاه به اختیار همسر دوم بدون اذن و اجازه خواهان به عنوان همسر اول و بدون تحصیل مقدمات قانونی و کسب اجازه از دادگاه اقرار نموده واز طرفی صراحتا اظهار داشته از دادگاه تقاضای تجویز ازدواج مجدد نموده بود که رد شده است واضافه نموده چون همسرم بر نمی گردد ازدواج مجدد کرده ام اگر همسرم برگردد دیگر صیغه نامه را تمدید نمی کنم در صورتی که اگر عدم تمکین همسرش مبتنی بر عذر شرعی نبوده می توانست حکم تمکین را از دادگاه اخذ واز مزایای قانونی آن از جمله ازدواج مجدد استفاده نماید در صورتی که طبق دادنامه های صادره در خواست ازدواج مجدد از سوی زوج با استناد به عدم بارداری زوجه بوده ونه عدم تمکین زوجه وبه نظر دادگاه خوانده تمایلی به ادامه زندگی مشترک با زوجه ندارد و به حکایت بند دوازدهم از شروط مندرج درسند نکاحیه طرفین زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داده که در صورت اختیار همسر دوم بدون کسب اجازه از وی، زوجه با مراجعه به دادگاه و انتخاب نوع طلاق و قبول بذل در صورت بذل مقداری از مهریه خودرامطلقه نماید لذا دادگاه با احراز تحقق شرط مذکوردرشق 12 بندب شرایط ضمن عقد نکاح طرفین و حصول وکالت زوجه درطلاق از سوی زوج که با تقدیم دادخواست طلاق وانتخاب وکیل وکالت خویش را اعمال نموده است دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1119 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 ، 26 ، 33 ، 35 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391 وهمچنین بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به زوجه اجازه می دهدبا حضوردریکی ازدفاتر رسمی ثبت طلاق و با اعمال وکالت حاصله از شروط مذکوردرسندنکاحیه خود را با شرایط ذیل مطلقه نماید: 1 - زوجه مبلغ بیست میلیون ریال (معادل دومیلیون تومان) از مهریه خود را پس از احتساب به نرخ روز به زوجه بذل و از سوی وی (زوج ممتنع) قبول ما بذل نموده است و در خصوص مطالبه مابقی مهریه طی پرونده 911067 وکلاسه اجرایی آن و در خصوص مطالبه نفقه گذشته از تاریخ 1391/08/02 تا زمان اجرای صیغه طلاق هم طی کلاسه --- اقدام خواهد نمود 3 - زوج مکلف است مبلغ یکصدوبیست ودو میلیون وپانصد وبیست وشش هزار وششصد ریال از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه پرداخت نماید 4 - حسب اقرار زوجه جهیزیه زوجه مسترد شده است ودادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نیست 5 - زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه با توجه به گواهی صادره از پزشکی قانونی باردار نمی‌باشد 6 - نوع طلاق بائن خلعی است.مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می‌باشد وچنانچه در مدت مزبور اقدامی درراستای ثبت طلاق صورت نگیردگواهی صادره ازدرجه اعتبار ساقط است.رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی می‌باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سراب خاطری شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/30 خلاصه جریان پرونده یکم= در تاریخ 1392/12/18 دعوی آقای م. ب. و خانم م.ص. متفقا به وکالت از خانم ف. ت. (ت.ک.الف.) به طرفیت آقای و. ت.(ت. گ.) به خواسته احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق... به ضمیمه وکالتنامه آنان و تصاویر مصدق از سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب....تاریخ وقوع و ثبت عقد 1381/11/13 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.... حوزه ثبت سراب و از سند عادی ازدواج موقت مجدد خوانده و از آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظری در خصوص اختلافات زوجین بدوا جهت ایجاد صلح و سازش توسط دادگستری سراب به شورای حل اختلاف ارسال شد که پس از عدم توفیق شورای حل اختلاف در اصلاح ذات البین به دادگستری سراب اعاده و به شعبه اول دادگاه حقوقی سراب ارجاع و به کلاسه --- یا 51 - / 93 ثبت گردید 0 وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح دادند: موکله که همسر رسمی خوانده بوده توسط خوانده مدت مدیدی قبل از منزل بیرون رانده شد و مشارالیه مخفیانه ازدواج مجدد نموده و تصویر عقدنامه مربوطه پیوست است و (از عیال دوم) دارای یک فرزند شده و برابر دادنامه های متعدد دعاوی زوج به خواسته های تجویز ازدواج مجدد و الزام زوجه به تمکین مردود اعلام شد به علاوه خوانده برابر آرای پیوست دادخواست بجرم ترک انفاق و نزاع دسته جمعی که زوجه را مورد ضرب و جرح قرار داده محکومیت کیفری یافته و نفقه زوجه را پرداخت نکرده است و نیز به لحاظ رفتار و کردار نامناسب با موکله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارند. در اولین جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 1393/02/13 که با حضور طرفین و خانم م. ص. به وکالت از خواهان تشکیل شد خواهان ضمن اعلام اینکه خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است شرح مدافعات را به وکیل خویش محول کرد وکیل خواهان اظهار نمود برابر سند ازدواج استنادی پیوست دادخواست موکله همسر دائمی خوانده میباشد در تاریخ 1391/06/17 توسط خوانده از منزل بیرون رانده شد و از آن تاریخ تا کنون در منزل پدر خویش سکونت دارد و دعوی خوانده به طرفیت زوجه به خواسته تجویز ازدواج مجدد با ادعای عقیم بودن زوجه در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی سراب طی دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/19 بدلیل عدم احراز نازا بودن زوجه محکوم به بطلان شد و رای مذکور برابر دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/28 در پرونده کلاسه --- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان با رد اعتراض زوج تایید شد ولی زوج مبادرت به ازدواج مجدد (با خانم ن. د.) نمود و از عیال دوم خود دو فرزند دختر دارد که این امر دلالت قطعی بر ازدواج مجدد مشارالیه دارد هر چند نامبرده در پرونده های متعدد کیفری و حقوقی مدعی موقت بودن ازدواج مجدد شده است لیکن برابر مقررات قانونی مدنی و قانون حمایت خانواده و بند 12 از شروط ضمن العقد برای زوجه حق طلاق ایجاد شده است و علاوه بر اینکه خوانده برابر آرایی که تصاویر آن در پرونده مضبوط است بجرم ترک انفاق زوجه و نزاع دسته جمعی محکومیت یافته است برابر دادنامه شماره --- - / 92 مورخ 1392/01/28 شعبه اول دادگاه حقوقی سراب دعوی زوج به طرفیت زوجه به خواسته الزام به تمکین با توجه به ازدواج مجدد زوج و صاحب اولاد شدن از عیال دوم محکوم به بطلان شده است به لحاظ ثابت شدن حق طلاق برای موکله برابر آرای استنادی ابرازی تقاضای صدور حکم طلاق موکله را با حفظ کلیه حقوق مالی مشارالیها منجمله مهریه بنرخ شاخص روز و نفقات گذشته و آینده و اجرت المثل ایام زناشویی دارد. خوانده پاسخ داد حاضر به طلاق نیست نفقه ماهیانه خواهان را که همسر اولش می‌باشد پرداخت مینماید و چنانچه نامبرده ادعا دارد مقدارش کم است حاضر است بهر میزانی که کارشناس تعیین مینماید پرداخت کند وقتی دادگاه دعوی او را جهت تجویز ازدواج مجدد رد کرد او با یک خانمی ازدواج مجدد موقت یک ساله نمود که بعدا تمدید کرد و درخواست رد دعوی خواهان را دارد در پاسخ سئوال های دادگاه در مورد تاریخ ازدواج مجدد و صاحب چند فرزند شدن از عیال دوم گفت: در تاریخ 1391/04/29 با خانم ن. د. ازدواج موقت کرد و صاحب فرزند مشترک به نام س. متولد 1392/12/20 شد و عیال دوم او فرزند دوم را به مدت هشت ماه حامله است و صیغه نامه موقت را برای دو سال تمدید کرد چنانچه خواهان هر وقت بخواهد به منزل مشترک برگردد دیگر صیغه راتمدید نمی کند و با همسر اول خود به زندگی ادامه خواهد دادچون مشارً الیها بر نمی گردد بدین جهت صیغه کرده است. خواهان با تکذیب مدافعات خوانده افزود مرا زده و از منزل مشترک بیرون کرده است و ایشان به هیچ وجه حاضر نیست مرا به منزل خود ببرد و چون با همسر دومش در آنجا زندگی می کند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را از محضر دادگاه دارم. در اینمرحله دادگاه به لحاظ موثر واقع نگردیدن مساعی در اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و مراتب حضورا به طرفین ابلاغ شد. بعد از معرفی داور توسط هر یک از زوجین و طی تشریفات نظریات آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق شان در بر قراری صلح و سازش بین زوجین دارد ضمیمه پرونده شده است. متعاقب مطالبه پرونده های استنادی با موضوع مطالبه نفقه و مهریه و پرونده اجرایی مربوطه و پرونده تمکین در تاریخ 1393/04/14 بعد از وصول، از پرونده های یاد شده خلاصه مفید تنظیم و پیوست این پرونده شده است به علاوه از دادنامه شماره --- - / 92 مورخ 1392/01/19 در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی سراب مبنی بر محکومیت غیابی زوج به پرداخت مهریه بمبلغ مرقوم به شرح شاخص روز و... اجراییه مربوط به آن تصویر تهیه و ضمیمه این پرونده گردیده است. در تاریخ 1393/05/23 در وقت احتیاطی خانم ص. به وکالت از زوجه خواهان در خصوص حقوق مالی موکله اش توضیح داد: در مورد نفقه معوقه زوجه پرونده به کلاسه --- با وقت رسیدگی 1393/06/02 در شعبه اول دادگاه حقوقی سراب در جریان رسیدگی میباشد در مورد اجرت المثل بیش از ده سال زندگی مشترک و زحمات زیاد موکله از جمله انجام امور کشاورزی که به قصد تبرع نبوده است تقاضای تعیین اجرت المثل را طبق نظریه کارشناسی دارد. با ارجاع امر به کارشناسی جهت تقویم اجرت المثل زوجه و تعیین خبره محلی به جهت عدم وجود کارشناس رسمی در حوزه قضایی دادگاه و نیز حوزه قضایی مجاور پس از استقراع و با میزان دستمزد بمبلغ مرقوم و تفهیم موضوع کارشناسی و مقررات مربوط به کارشناسی به خبره منتخب و اجرای قرار صادره توسط خبره موصوف، برای مدت مرقوم جمعا مبلغ 122/500/000 ریال نظریه تقویم و بر آورد اجرت المثل خواهان پیوست پرونده می‌باشد. آقای ا. ح. به وکالت از خوانده وکالتنامه ارائه و تقاضای مطالعه پرونده را نمود که مورد موافقت دادگاه قرار گرفت و بعد از ابلاغ نظریه مزبور خبره موصوف به اصحاب دعوی و اعتراض خوانده به شرح لایحه تقدیمی و ارجاع امر به هیات سه نفره از کارشناسان و انتخاب اعضای هیات و تعیین دستمزد آنان و تودیع هزینه مقرر و فراهم شدن موجبات اجرای قرار پس از تفهیم موضوع کارشناسی و مقررات مربوطه به اعضای هیات و اجرای قرار صادره نظریه تقویمی آنان در مورد اجرت المثل زوجه در ایام مقید بمبلغ 122/526/000 ریال ارائه و ضمیمه پرونده می‌باشد پس از ابلاغ نظریه اخیر الذکر به اصحاب دعوی و ارائه لایحه خوانده مبنی بر عدم استطاعت پرداخت اجرت المثل به زوجه دادگاه مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی در مورد محکومیت زوج بپرداخت نفقه ایام معوقه و تنظیم خلاصه مفید از پرونده مزبور و نیز معرفی زوجه به پزشکی قانونی و وصول نظریه پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن تست حاملگی مشارالیها در تاریخ انجام آزمایش و ارائه لایحه خانم م. ص. به وکالت از خواهان مبنی بر: وصول مبلغ بیست میلیون تومان از مبلغ بیست و شش میلیون تومان مهریه بنرخ شاخص روز و پرداخت ما بقی به صورت اقساط ماهیانه بمبلغ پانصد هزار تومان و بذل مبلغ دو میلیون تومان از مهریه توسط زوجه به زوج و تکرار درخواست صدور حکم طلاق با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - / 93 مورخ 1393/09/29 پس از شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی و درج خلاصه اظهارات طرفین و احراز زوجیت آنان برابر نکاحنامه ابرازی و اذعان زوج به ازدواج مجدد بدون اذن همسرش و با وجود رد شدن تقاضای او به خواسته صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد با احراز تحقق شرط مذکور در شق 12 بند ب شرایط ضمن العقد نکاح و حصول وکالت زوجه در طلاق از سوی زوج به استناد مواد 1119 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 و 26 و 33 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و... به زوجه اجازه داده شد تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با اعمال وکالت حاصله از تحقق شروط مذکور در سند نکاحیه با بذل مبلغ بیست میلیون ریال از مهریه اش پس از احتساب به نرخ روز به زوج و اینکه به وکالت از سوی زوج ممتنع قبول ما بذل نموده و در خصوص ما بقی مهریه و نفقه گذشته تا زمان اجرای صیغه طلاق طی پرونده ها به کلاسه های مرقوم اقدام خواهد نمود و حسب اقرار زوجه جهیزیه اش استرداد شده و فرزند مشترک ندارند و برابر گواهی پزشکی قانونی مشارالیها باردار نمیباشد نوع طلاق بائن خلع و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای می‌باشد و زوج مکلف است مبلغ 122/526/600 ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه پرداخت نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام شد.دوم= بعد از تجدیدنظر خواهی آقای و. ت. در مهلت مقرر قانونی بخلاصه اینکه: با طلاق مخالف است و به لحاظ علاقمندی به زندگی مشترک و درخواست ادامه زندگی مشترک با تجدید نظر خوانده دارد. به علت بچه دار نشدن زوجه و با ادعای عدم تمکین زوجه از او مدعی عدم استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و همچنین به لحاظ اینکه نامبرده در طول زندگی مشترک برای او زحمتی را متقبل نشده بود گردید با ارائه لایحه دفاعیه خانم م. ص. به وکالت از زوجه تجدیدنظر خوانده که تکرار همان مطالب معنونه درمرحله بدوی می‌باشد به موجب دادنامه شماره --- - / 93 مورخ 1393/11/29 در پرونده کلاسه --- شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با مطابق موازین قانونی دانستن رای تجدید نظر خواسته و با رد اعتراض به عمل آمده رای مزبور تایید شد و رای تجدیدنظری قابل فرجامخواهی در مهلت مقرر قانونی اعلام گردید.سوم= پس از ابلاغ رای تجدیدنظری مزبور در تاریخ 1393/12/05 به زوج تجدیدنظر خواه ثبت و فرجام خواهی اش در تاریخ 1393/12/17 و ثبت لایحه دفاعیه آقای م. ب.س. به وکالت از زوجه فرجام خوانده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و لوایح طرفین هنگام شور توسط اعضای هیات نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره فوق الذکر فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای و. ت. نسبت به دادنامه شماره --- - / 93 شعبه --- /29 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت تایید دادنامه بدوی و متضمن حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده انشاء شده وارد و موجه نمیباشد زیرا زوجه خواهان بدوی و وکلای او به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه اول دادرسی با ادعای بیرون راندن زوجه از منزل مشترک توسط زوج خوانده و ترک انفاق و ایراد صدمه بدنی عمدی زوج نسبت به زوجه وازدواج مجدد خوانده بدون اذن همسرش و تخلف وی از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج طرفین درخواست طلاق زوجه را نموده‌اند و محتویات پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام خواه به شرح صورتجلسه دادرسی مورخه 1393/02/13 صریحا به ازدواج مجدد خود با خانمی که او را صیغه موقت نموده با وجود رد شدن درخواست اش به خواسته تجویز ازدواج مجدد از دادگاه اقرار نموده است بنابراین با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات زوجین و وکلای زوجه در مراحل دادرسی و مستندات ابرازی از جمله سند عادی ازدواج موقت مجدد خوانده که بدون اذن همسرش و بر خلاف مفاد آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظری استنادی (تصاویر مصدق از مدارک مزبور پیوست دادخواست بدوی است) میباشد و مفاد خلاصه گزارش تنظیمی توسط دادگاه بدوی از پرونده های استنادی مربوطه تخلف زوج از شق 12 بند ب شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه طرفین که به امضا ایشان رسیده محرز و مسلم بوده و به لحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور و موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط مرقوم برای زوجه فرجام خوانده فراهم بوده و مشارالیها حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه کردن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اساس مربوط به اصل خواسته که متکی بر ارزیابی ادله اثباتی و مبتنی بر استنباط قضایی و تشخیص دادگاه بوده و با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نمیباشد و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که به اساس دادنامه فرجامخواسته و مبانی استنباط وتشخیص دادگاه خلل وخدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد النهایه اولا: چون زوجه فرجام خوانده متقاضی طلاق از همسرش بوده و خصوص مورد از شمول مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که صرفا در مواردی که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلق اش در طلاق زوجه قابل اعمال و اجراء بوده خارج می‌باشد و بدین لحاظ ورود دادگاه بدوی نسبت به حقوق مالی زوجه فرجام خو انده و تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک ایشان بمبلغ 122/556/600 ریال و مکلف نمودن زوج فرجام خواه بپرداخت آن در حق زوجه - بی آن که به طریق قانونی (با تقدیم دادخواست و با پرداخت هزینه دادرسی) مورد مطالبه قرار گرفته باشد - فاقد وجاهت قانونی بوده و از حدود خواسته زوجه فرجام خوانده تجاوز دارد فلذا به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته و نیز دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن الزام زوج فرجام خواه بپرداخت اجرت المثل معینه در حق زوجه فرجام خوانده بوده نقض بلا ارجاع میگردد ثانیا: چون مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم طبق ماده 33 قانون اخیر الذکر شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت فرجامی میباشد لذا عبارت:« مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره... الی... گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است » از قسمت اخیر دادنامه بدوی حذف و به جای آن عبارت:« مدت اعتبار حکم صادره طبق ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی می‌باشد » به دادنامه بدوی اضافه و در نتیجه دادنامه فرجام خواسته در این قسمت به شرح فوق اصلاح میگردد و چون ایراد دیگری بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمیباشد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاحات مزبور ابرام میگردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - جعفر پور بدخشان

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها