بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/06

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع.الف. و خانم ها ز. و ف. شهرت همگی ب. با وکالت خانم الف. ج. به طرفیت خواندگان 1 - ف. ص. با وکالت آقای ح. م. 2 - آقای م. م. به خواسته خلع ید از ملک مشاع دارای پلاک ثبتی فرعی --- اصلی 46 مفروز و مجزی شده از 52 قطعه --- بخش اسلامشهر و اجرت المثل ایام تصرف به علاوه خسارات دادرسی، با عنایت مستندات ابرازی خواهان شامل سند مالکیت مشاعی و اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان ها و دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول ملک مشاعی در ید و تصرف خوانده ردیف اول نمی‌باشد بلکه در ید و تصرف خوانده ردیف دوم قرار گرفته است و خوانده ردیف دوم هم حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه دعوی را به طرفیت خوانده ردیف دوم وارد دانسته و با استناد به مواد 308 - 311 قانون مدنی و مواد 198 - 502 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک مشاعی فوق از بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظر به عدم ورود آن به جهت فوق با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌شود. در مورد دعوی اجرت المثل نظر به اینکه رسیدگی و صدور حکم در مورد اجرت المثل فرع به اثبات دعوی فوق و قطعیت آن می‌باشد و فعلا قطعیت نیافته است استماع آن در کیفیت مطروح بر خلاف ضوابط قانونی است و با استناد به ماده 2 قانون اخیر قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود آراء صادره در مورد محکومیت خوانده ردیف دوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و در سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانمها و آقای ف.، ز. و ع.الف. ب. به طرفیت آقای م. (صفی اله) م. ها و خانم ف. ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/2/6 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در آن بخش که ناظر بر قرار رد دعوی مطالبه اجرت المثل نسبت به آقای م. م. که ایشان مشخصات صحیح خود را در پاسخ تجدیدنظرخواهی صفی اله م. ها اعلام داشته و حکم به بطلان دعوی خلع ید نسبت به خانم ف. ص. است دادگاه نظر به مجموع مدافعات طرفین و محتویات پرونده اولا: جهت استنادی دادگاه نخستین برای عدم استماع دعوی مطالبه اجرت المثل غیر موجه و مخدوش است چراکه دعوی مذکور همچنانکه در صورت عدم مطالبه خلع ید و مستقلا قابلیت استماع و رسیدگی دارد در حدود ادله ای که تجدیدنظرخواهان برای اثبات غاصبانه بودن ید متصرف ارائه نموده‌اند قابل توجه و در خور رسیدگی است و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. ثانیا: راجع به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان از اثبات ید خانم ف. ص. عاجز مانده اند به دلالت بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون مارالذکر اقتضای امر صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی است فلذا به استناد ماده 358 همان قانون حکم بطلان دعوی را نقض و قرار رد دعوی نخستین در مورد نامبرده اخیر را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - هوشنگ امامی

منبع
برچسب‌ها