مطالبه اجرت المثل در صورت عدم استرداد ودیعه پس از انقضای اجاره

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که پس از انقضای مدت اجاره، موجر نسبت به پرداخت ودیعه اقدام نکند و مستاجر تخلیه نکند و به تصرفات خود ادامه دهد؛ موجر مستحق اجرت المثل ایام تصرف نیست؛ زیرا اراده باطنی متعاملین انجام تعهدات به صورت همزمان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/26

رای دادگاه

در خصوص دعوی م. نآیینی با وکالت س. ب. به طرفیت م. ع. با وکالت الف. ص. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 122/400/000 ریال از مورخ 93/8/5 لغایت 94/3/9 توام با خسارت دادرسی باعنایت به اینکه در مانحن فیه علی رغم انقضای مدت قرار داد اجاره معوقه ونسبت به پرداخت مبلغ ودیعه متعلق به مستاجر اقدام ننموده است و نظر به اینکه و به موجب فیش شماره 70098 43/22 مورخ 94/2/21 النهایه مبلغ ودیعه در مورخ 94/3/27 به مستاحر تحویل شده است. لذا با این وصف که تخلیه مستاجر نسبت به مورد اجاره منوط به پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر هم و به عبارتی اخری انجام تعهدات همزمان در قرار داد تنظیمی مورد نظر اراده باطنی متعاملین بوده و لذا مطالبه اجرت المثل خاصه جایگاه حقوقی محسوب ودادگاه بااستناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -اکبر کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم م. ک. به طرفیت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/07/26 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم بربطلان دعوی وی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 122400/000 ریال اصداریافته است وارد وموجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادرشده وازناحیه تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض وازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ابراز واقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج ازشقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استنادصدر ماده 358 همان قانون باردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی

منبع
برچسب‌ها