مصداق معاونت در جرم

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف بیان جمله ای مبنی بر این که" برو سرقت کن" معاونت در سرقت محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران، دارای سوابق کیفری متعدد، دایر بر سرقت های متعدد خودرو، موضوع شکایت آقایان 1 - س. 2 - الف. 3 - ع. 4 - ص.؛ با عنایت به شکایت شاکیان و گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و تحویل اتومبیل به شاکیان پرونده غیر از شاکی ردیف سوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است، علی هذا مستندا به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و استرداد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان به شاکی ردیف سوم بابت قیمت اتومبیل مسروقه، محکوم می‌نماید. رای صادره به صورت حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در خصوص اتهام آقایان 1 - و. 2 - ع. 3 - م.ر.، دایر بر مشارکت و معاونت در سرقت اتومبیل، با عنایت به انکار شدید متهمین در تمام مراحل تحقیق و اظهارات متهم اصلی پرونده م. مبنی بر این که نامبردگان هیچ نقشی در سرقت های انجام شده نداشته اند و فقط متهم ردیف دوم به من گفت برو سرقت کن و نظر به این که صرف گفتن جمله ای برفرض صحت معاونت تلقی نمی گردد و لذا اتهامات انتسابی به متهمین محرز نمی‌باشد، علی هذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمین مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به صورت حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش آفتاب - هاشمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 92 مورخ 30/10/92 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش آفتاب که به موجب آن آقای م. به اتهام ارتکاب سرقت های متعدد خودروهای آقایان: 1 - س. 2 - الف. 3 - ص. 4 - ع. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس و 50 ضربه شلاق و رد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای ع. محکوم شده است و رد مال نسبت به بقیه خودروها به لحاظ تحویل آن ها منتفی شده است و در این مرحله تجدیدنظرخواه به لحاظ سوابق متعدد کیفری درخواست تشدید مجازات و اصلاح رد مال شده است؛ نظر به این که اولا: عمل ارتکابی آقای م. از مصادیق ماده 656 قانون مجازات اسلامی است. ثانیا: مشارالیه جرائم ارتکابی را در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی 1392 انجام داده است و توجها به این که مشارالیه دارای سوابق کیفری متعدد (سرقت خودرو و غیره) بوده است و در این پرونده نیز مرتکب چهار فقره سرقت شده و حسب ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات وی به ازای هر سرقت می بایستی بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی است، لهذا مجازات حبس وی به چهار فقره چهار سال و شش ماه حبس و مجازات شلاق وی به چهار فقره 101 ضربه شلاق و رد قیمت مندرج در دادنامه به رد عین مال و در صورت فقدان عین به رد مثل و یا قیمت روز آن اصلاح می‌گردد. و درنهایت به استناد تبصره 3 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح موصوف تشدید و اصلاح می‌گردد. ضمنا مجازات اشد قابل اجراء است. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع
برچسب‌ها