(1)- قابلیت واگذاری امتیاز مسکن مهر (2)- شرط واگذاری امتیاز مسکن مهر به ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می‌باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است. واگذاری مسکن مهر مستلزم تصفیه حساب بین شرکت سازنده و طرف قرارداد؛ تکمیل پروژه و تعیین واحد مشخص است؛ در غیر این صورت الزام به انتقال امتیاز یک واحد مسکن به ثالث فاقد وجاهت است. (بررسیاحتمال تاثیر متن قرارداد)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای ر. ق. فرزند ن. به طرفیت خوانده 1 - ر. س.ک. 2 - شرکت عمران پردیس به خواسته الزام به انتقال امتیاز مسکن مهر واقع در پردیس و مطالبه هزینه دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مداراک و مستندات پیوست از جمله صلح نامه ،تعهدنامه و وکالت نامه تنظیمی فی ما بین خوانده ردیف اول و خواهان که در آن ها امتیاز و حق الاشتراک مسکن مهر فاز 8 پردیس با شرکت عمران پردیس از سوی خوانده ردیف اول به خواهان منتقل شده است و با توجه به اینکه به صراحت ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است از اینرو نظر به اینکه صرف محدودیت در انتقال مسکن مهر حسب بخشنامه های وزارت مربوطه مطرح شده از سوی خوانده ردیف دوم به معنای مخالف صریح با قانون نمی‌باشد که موجب عدم نفوذ آن باشد با لحاظ مراتب فوق و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد یا دفاعی در قبال دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی اقامه ننموده است مستندا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به انتقال امتیاز مسکن مهر به خواهان و از باب قاعده تسبیب مستندا به مواد 515 و 519 قانون اخیرالاشاره محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 1/785/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای ر. س.ک. غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است و نسبت به سایرین حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد و مرجع محترم تجدیدنظر نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس- امیرحسین زارعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت عمران شهرجدید پردیس به طرفیت ر. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/21 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی پردیس که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به انتقال امتیاز یک واحد مسکن مهر انتقال از ناحیه رضا سبزی کاران طرف قرارداد با تجدیدنظرخواه به موجب سند عادی و برگ وکالت رسمی به تجدیدنظرخوانده، در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از فقدان رابطه حقوقی بین طرفین دعوی و عدم التزام و تعهد تجدیدنظرخواه در قبال تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه واگذاری مسکن مهر بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی صورت می‌گیرد و اصول و ضوابط حاکم بر آن از جمله شرایط فی مابین واگذار کننده امتیاز مسکن مهر به تجدیدنظرخوانده با شرکت تجدیدنظرخواه دلالت بر ممنوعیت انتقال امتیاز مزبور دارد ولیکن به رغم شرایط مزبور حداقل ضرورت استحضار شرکت تجدیدنظرخواه از جریان انتقال و تنفیذ آن بین دارنده امتیاز و تجدیدنظرخوانده قرارداد واگذاری منتفع شده که باالطبع تعهدی بر شرکت تجدیدنظرخواه تحمیل نمی‌سازد از سویی واگذاری واحد مسکن مهر مستلزم تصفیه حساب بین شرکت تجدیدنظرخواه و طرف قرارداد با وی بوده وانگهی نیاز به تکمیل پروژه و تعیین واحد مشخص از مجموعه مسکن مهر و امکان عملی انتقال دارد که در مانحن فیه این شرایط حاصل نشده است بنابراین دادگاه دعوای اولیه را قابل رسیدگی ندانسته و بدین سبب تجدیدنظرخواهی را وارد می داند و مستندا به مواد 2 و 358 و بند ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها