مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی در فرض شک در وقوع تصادف

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ظن قریب به یقین جهت احراز وقوع حادثه در اثر سانحه رانندگی و اخذ خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی کفایت می کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای و. ش. به طرفیت اداره.... به خواسته مطالبه دیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش انتظامی، نظریه افسر کاردان فنی، گزارش پزشکی قانونی و سایر دلایل و قرائن و امارات موجود، وجود صدمه در اثر سانحه تصادف محرز بوده بنابراین خواهان مستحق مطالبه دیه بوده مستندا به مواد 448 و 449 و 641 و 646 از قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت خوانده دعوی به سه فقره یک دهم دیه کامل مرد مسلمان بابت قطع انگشتان 2 و 3 و 4 از پای راست خواهان دعوی صادر و اعلام می‌گردد دعوی مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و همچنین مستند به فعل خوانده دعوی نبوده و به رد آن اظهار نظر می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران

کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی به طرفیت آقای و. ش. از دادنامه شماره --- - 968 مورخ 1392/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت سه فقره یک دهم دیه کامل مرد مسلمان بابت قطع انگشتان 2 و 3 و 4 از پای راست تجدیدنظرخوانده در حق وی محکوم گردیده است عمده دلیل تجدیدنظرخواهی این است که دلیلی بر وقوع حادثه در اثر سانحه رانندگی وجود ندارد و دلایل کافی در این زمینه ارائه نشده است که با بررسی محتویات پرونده دلایل و مدارک و مستندات ارائه شده ظن متآخم به علم جهت احراز وقوع حادثه در اثر سانحه رانندگی را ایجاد می کند و تجدیدنظرخواه دلیلی بر بی اعتباری دلایل ارائه شده ارائه ننموده است و دادنامه صادره نیز بر اساس اصول و موازین قانونی صادر گردیده است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها