رای شماره 244 مورخ 1383/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 440/83

شاکی:مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت7/82/1260 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383

شماره دادنامه: 244

مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، متعاقب صدور دادنامه شماره 185 مورخ 30/2/83 توسط شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار رد تجدیدنظر خواهی به لحاظ اینکه تجدیدنظر خواهی آقای عطاءالله باستانی با انقضای مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری واصل گردیده است پس از ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه مشارالیه در فرجه قانونی با ارسال لایحه شماره 970 مورخ 17/4/83 ضمن اعلام اینکه درخواست تجدیدنظر ایشان در مورخه 4/11/82 از طریق پست سفارشی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است. با بررسی سوابق امر و مستندات ارائه شده از ناحیه نامبرده ملاحظه گردید که دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورخه2/11/82 به مشارالیه ابلاغ و نامبرده در تاریخ 4/11/82 از طریق پست سفارشی اقدام به ارسال درخواست تجدیدنظرخواهی نموده لیکن لایحه وی در شعبه بدوی به شماره 4082 مورخ 5/11/82 ثبت گردیده است که در رسیدگی این امر منظور نگردیده است علیهذا ضمن قبول درخواست مشارالیه مراتب اعلام می‌گردد تا پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 2/11/82 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 4/11/82 در مهلت قانونی درخواست اعتراض خود را تسلیم نموده، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 185 مورخ 30/2/83 صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست اعتراض به شعبه ششم تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع