مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارات تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ اعلام نظر کارشناسی قابل مطالبه است؛ زیرامبلغ اعلامی کارشناس مبنی بر تعیین اجرت المثل، دین محسوب شده و با درخواست داین، خسارت تاخیر تادیه بر آن تعلق می‌گیرد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای ب. ح.ش. به وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - شهرداری منطقه 6 تهران به خواسته مطالبه اجرت المثل منافع ایام تصرف یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران اراضی یوسف آباد به مساحت 735 مترمربع ازتاریخ انتقال رسمی ملک به موکل( 1350/02/06 ) تا تاریخ خلع ید ورفع تصرف خواندگان ازملک مزبور، توضیح اینکه وکیل خواهان اظهارداشته علیرغم صدور دادنامه های شماره --- - 899 مورخ 6/11/4 شعبه --- دادگاه و 12/62 مورخ 62/1/15 شعبه --- دیوان عالی متضمن صدور حکم خلع ید شهرداری و قلع وقمع مستحدثات، اقدامی در آنخصوص به عمل نیامده است دادگاه در خصوص موردخواسته قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، کارشناس منتخب به موجب نظریه تقدیمی مورخ 94/3/6 اجرت المثل ایام تصرف تاتاریخ 94/3/6 را جمعا به مبلغ 5/040/400/000 ریال اعلام نموده است ایراد ویا اعتراض موثر وموجهی ازسوی خوانده به عمل نیامده، نظریه مزبور مغایرتی با اوضاع واحوال محقق قضیه ندارد، فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت ومحرز تشخیص مستندا به مواد 198 - 257 - 515 - 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 5/040/400/000 ریال بابت اصل خواسته به علاوه هزینه تمبردادرسی، حق الوکاله وکیل وحق الزحمه کارشناسی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر واعلام می‌نماید هم چنین خواهان بدوا مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه تمبردادرسی بر مبنای مبلغ محکومیت مزبور می‌باشد. رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- محمدباقر سروی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/11

رای دادگاه

پیرو دادنامه شماره --- مورخ 94/06/29 موضوع دعوی آقای ب. ح.ش. به وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - شهرداری منطقه 6 تهران، حسب محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص بخشی از خواسته دعوی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط دادگاه اظهار نظر نگردیده و وکیل خواهان تحت لایحه 2000 مورخ 94/07/08 درخواست اتخاذ تصمیم در آن خصوص نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده مستندا به ماده 522 ق. آ. د. م درخواست مزبور را نیز وارد و محرز تشخیص حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مسجَل شدن دین (تاریخ اعلام نظریه کارشناسی - 94/03/06 ) لغایت اجرای دادنامه طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به تبع دادنامه اصلی حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- محمدباقر سروی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت بانک صادرات ایران و شهرداری منطقه 6 تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه --- مورخ 1394/08/11 که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 5/040/400/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/03/06 (اعلام نظریه کارشناس) لغایت اجرای دادنامه صادر گشته است با عنایت به اینکه یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی --- فرعی از --- مفروز از پلاک اصلی واقع در بخش --- تهران از تاریخ 1350/02/06 در مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول (بانک صادرات ایران) بوده و لیکن زمین مذکور در ید شهرداری تهران و از آن استفاده می‌نماید و دلیلی بر پرداخت اجاره بها و یا اجرت المثل ایام تصرف ارایه ننموده است و مبلغ اعلامی کارشناسی مبنی بر تعیین اجرت المثل، دین محسوب می‌گردد و با درخواست داین، خسارت تاخیر تادیه بر آن تعلق می‌گیرد، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمحسن قاضی- سلیمان حیدری حویق

منبع
برچسب‌ها