مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ممانعت از ملاقات فرزند مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات فرزند مشترک شورای حل اختلاف است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/18

قرار دادگاه

در خصوص شکایت خانم م. م. دائر بر ممانعت از ملاقات فرزند علیه آقای م. الف. با توجه به فقد ادله اثباتی وعدم پیگیری شاکی برای ارائه مستندات ،مستندا به بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد.قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علیرضا قاسمی ساغند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م. به طرفیت آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/5/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن در رابطه با اتهام تجدیدنظرخوانده مبنی بر ممانعت از ملاقات فرزند مشترک با توجه به فقد ادله اثباتی و عدم پیگیری شاکی برای ارائه مستندات قرار منع تعقیب متهم صادر شده است علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و صرفنظر از دلایل مطروحه نظر به اینکه بر اساس ماده 54 قانون حمایت از خانواده مجازات بزه معنونه جزای نقدی درجه هشت می‌باشد و مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94/8/10 رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد لذا اعتراض وارد و قرار معترض عنه را به استناد مواد مذکور وصدر بند الف ماده 341 و بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف تهران به عنوان مرجع صالح ارسال می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی -سیدحسین حسینیان

منبع
برچسب‌ها