نظریه مشورتی شماره 7/1402/594 مورخ 1402/12/16

تاریخ نظریه: 1402/12/16
شماره نظریه: 7/1402/594
شماره پرونده: 1402-168-594ک

استعلام:

در خصوص تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین نوجوان، در متن ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که: «در جرایم مستوجب... سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است...» و در ماده 286 قانون مزبور نیز صرفاً جرایم تعزیری درجه 5 و 6 را اضافه کرده است و سخنی از جرایم حدی مستوجب شلاق به میان نیامده است. (مثلاً در خصوص بزه زنای غیر محصن و یا تفخیذ و غیره) در حالی‌که مجازات شلاق حدی در خصوص نوجوانان بسیار شدیدتر از مجازات تعزیری درجه 5 و 6 می‌باشد.
سوال: آیا تشکیل پرونده شخصیت در خصوص این جرایم نیز الزامی می‌باشد؟ یا به جهت عدم تصریح در مواد مزبور الزامی وجود ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند با توجه به مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت در جرایم حدی مستوجب شلاق در مورد نوجوانان پیش‌بینی نشده است؛ ولی چنانچه موضوع مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی ناظر بر بندهای (الف) تا (ت) ماده 89 همان قانون باشد، به جهت رعایت اصل منافع عالی کودکان، در این صورت به لحاظ لزوم تعیین مجازات تعزیری، تشکیل پرونده شخصیت الزامی است.

منبع