تاثیر نشوز زوجه در تحقق شروط ضمن عقد نکاح

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نشوز زوجه، تاثیری در تحقق وکالت در طلاق به موجب تخلف زوج از شروط ضمن عقد ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

دادخواستی که در تاریخ 1391/08/23 از سوی فرجامخوانده به طرفیت فرجام خواه به خواسته صدور حکم عدم امکان سازش (عین عبارت ستون مربوط دادخواست) به ادعای تخلف از شرط هفتم از شروط ضمن عقد ازدواج دائم و به استناد بند 2 ذیل تبصره ماده 1130 قانون مدنی تقدیم دادگاه عمومی ق. گردیده و از سند ازدواج شماره.... - 1386/08/13 دفتر ازدواج.... ق. فتوکپی مصدق ضمیمه آن شده در شرح آن آمده خوانده اعتیاد مضر به مواد مخدر از نوع شیشه و کران پیدا نموده به صورتی که ادامه زندگی مشترک امکان پذیر نبوده و از تیرماه سال 1390 وی را از خانه بیرون نموده و عنداللزوم انجام آزمایشات لازم از خوانده در آزمایشگاه پزشکی قانونی را خواستار گردیده و رسیدگی به شعبه دوم ارجاع گردیده به شرح ظهر دادخواست از سوی دادگاه در اجرای ماده 12 قانون شورای حل اختلاف به شعبه خانواده ارسال میشود که ظرف دو ماه نسبت به صلح و سازش اقدام و نتیجه اعلام گردد (برگ های 1 تا 9 اوراق فتوکپی سند ازدواج و برگ 10 دادخواست پرونده است) در حوزه 4 شورا در تاریخ 1391/09/08 جلسه ای با حضور خواهان تشکیل میشود و عدم حضور زوج اخبار میگردد (اخطاریه برای خوانده ارسال شده لکن اعاده اش در پرونده شورا تا تشکیل جلسه فوق مشهود نیست) سپس چنین ادامه می یابد: به قرار اطلاع اعتیاد دارد که به گفته خواهان به همین جهت از آمدن شورا خودداری میکند و گویا در منزل پدر ومادرش می‌باشد چون خویشاوند میباشند و خواهان خواستار آمدن او به جلسه شوراست شورا مقرر میدارد دبیرخانه وقت دیگری تعیین نماید به آنان اخطار کتبی کند چون خواهان میگوید با توجه به اعتیاد او من حاضرم توافقی جدا شویم وقت برای 1391/09/20 تعیین (ساعت 9/30 ) و حضورا به خواهان ابلاغ میگردد برای زوج هم اخطاریه ارسال گردیده در تاریخ 1391/09/20 هم جلسه شورا با حضور خواهان و اعلام عدم حضور خوانده تشکیل میشود خواهان اظهار کرده سه سال است با همسرم زندگی می کنم او اعتیاد دارد اصلا به زندگی من نمی رسد مهریه ام را به اجرا گذاشته ام محکوم شده تا کنون هیچ چیز به من نداده ناگزیرم در خانه پدرم زندگی کنم و سربار آنها هستم از شورا تقاضا دارم پرونده ام به دادگاه ارسال شود تا حکم طلاق به جهت تخلف او از بند 7 شروط ضمن عقد صادر شود اضافه میشود ولی شورا نظرش اینست که چون خوانده حاضر نشده جلسه دیگری داده شود تا با حضور طرفین تصمیم نهایی گرفته شود و دستور جلسه دیگر را هم میدهد (صورتجلسه شورا برگ 17 پرونده است) قبل از صورتمجلس شورا لایحه ای منتسب به زوج که در فرم اوراق دادگستری (به عنوان صفحه دوم دادخواست) تنظیم شده ضبط پرونده شده (برگ 16 پرونده) در آن اشعار شده استناد خواهان به ماده 1130 قانون مدنی گردیده که مربوط به عسر و حرج است و آن را تکذیب کرده و گفته اظهارش که گفته از تیر 90 از منزل او را بیرون نموده ام ادعای او کذب است خودش با رضایت خودش رفته و دیگر مراجعت نکرده در مورد عسر وحرج که گفته است، آیا کسی به خانه ام آمده است که نتوانسته ام خرج و هزینه های زندگی او را تامین کنم تمامی گفته های او دروغ محض است تقاضا نموده شورا رای دعوی بدوی را نقض و حکم بر خواسته ام صادر فرماید در خصوص اعتیاد به مواد مخدر تماما دروغ است و اصلا واقعیت ندارد(اوراق اخطاریه جلسه مذکور و جلسه قبل بعد از برگه صورتمجلس اخیر ضبط پرونده شده و معلوم نیست زمان اجلاس واصل شده بوده اند یا بعدا واصل وضمیمه شده اند جلسه بعد هم که برای 1391/10/02 تعیین شده بوده انعکاسی از تشکیل آن نیست و صورتمجلس که در تاریخ 1391/10/16 تنظیم و اعلام اجلاس شورا گردیده حضور خواهان به اتفاق مادر و برادرش اخبار واضافه میشود چون در جلسات قبل و این جلسه با تاکیدی که از جانب شورا شده است خوانده از آمدن خودداری می کند خواهان اصرار به ارسال پرونده به دادگاه دارد ختم رسیدگی را اعلام و مقرر میدارد دبیرخانه آن را به دادگاه ارسال نماید با وصول پرونده به دادگاه طبق دستور رئیس دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت میگردند و دادگاه در تاریخ 1391/11/17 با حضور خواهان اجلاس نموده اشعارمیدارد خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه اش در 1391/11/03 حاضر نشده (برگ اخطار ابلاغ شده به خواهر خوانده صفحه 29 پرونده است) خواهان اظهاراتی نموده که تکرار مطالب قبلی وی است و اضافه کرده گواهی عدم امکان سازش صادر شود تا با استفاده از وکالت در سند ازدواج طلاق بگیرد و گفته همه محل میدانند که او معتاد است دادگاه در تعقیب اجلاس مقرر میدارد دفتر با تعیین وقت مراجعه، سوابق کیفری خوانده در مورد اعتیادش به مواد مخدر استعلام نماید. در اجرای این دستور دفتر از دادسرای عمومی و انقلاب ق. و دفتر شعبه اول کیفری استان (سوء پیشینه) دادگستری خراسان جنوبی و اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی ق. مراتب مورد دستور استعلام شده پاسخهای واصله از استان و اجرای احکام دادسرا و خود دادسرای عمومی و انقلاب حکایت ازعدم سابقه برای خوانده دارد دادگاه در تاریخ 1391/12/01 در وقت فوق العاده اجلاس و اعلام ختم رسیدگی و مبادرت به انشاء رای نموده و با استناد به پاسخهای مذکور دعوی را ثابت ندانسته و حکم بطلان آن را صادر نموده است رای صادره ذیل شماره 9100931 مورخ 1391/12/03 ثبت و در تاریخ 1391/12/06 به خواهان ابلاغ میگردد نامبرده در 1391/12/24 مبادرت به تقدیم دادخواست مینماید در لایحه ضمیمه چنین آورده آیا ترک انفاق و اعتیاد جرم نیست ؟ چرا حکم ورود به مخفی گاه صادر نمی شود که بتوانم آقای الف. گ. را جلب نمایم وی دو سال است مرا رها کرده وهفت ماه یارانه مرا حیف و میل نموده به مواد مخدر اعتیاد دارد در سال 1381 به جرم حمل و خرید مواد مخدر از نوع تریاک دستگیر شده سوابق وی در آگاهی موجود است در بازجوئی گفته اعتیاد دارد و تقاضای نقص رای را نمود و اضافه کرده سوابق اعتیاد او در مرکز بهداشت شهرستان ق. بیمارستان قدیم موجود می‌باشدکه در ابتدای سال 1390 مشغول ترک اعتیاد بوده و بدون ترک مرکز را رها کرده استشهادیه ای به امضا تعداد حدود پانزده نفر که گواهی نموده‌اند شوهر بانوی خواهان حدود دو سال است همسرش را ترک نموده ولی با خانواده مادری اش زندگی می کند، ضمیمه دادخواست شده نسخه دوم دادخواست برای تجدید نظر خوانده ارسال شده اخطاریه طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده وصول پاسخی مشهود نیست پرونده پس از ارسال و وصول به دادگاه‌های تجدید نظر استان به شعبه دوم برای رسیدگی ارجاع و ارسال شده شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده 1392/12/01 اجلاس نموده و با ذکر مطالب اجمالی از جریان پرونده، چنین اتخاذ تصمیم نموده چون زوجه جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نموده که استشهادیه پیوست دادخواست شده قرار استماع شهود صادر و مقرر داشته با تعیین وقت برای رسیدگی در اخطار زوجه ذکر شود مسجلین استشهادیه را حاضر و زوجه جهت استماع شهود حاضر شود همچنین در اخطار زوجه قید شود ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر مراجعه تا گواهی جهت اخذ سوابق شوهرش از مرکز ترک اعتیاد به وی داده شود اخطاریه زوجه و زوج به ترتیب در تاریخهای 4 و 2/6 ابلاغ قانونی گردیده (ابلاغ زوج طبق ماده 70 صورت گرفته دادگاه در تاریخ مقرر 1392/02/30 اجلاس نموده (تاریخ سال اشتباها 1391 در صورتجلسه ذکر گردیده) تجدید نظر خواه حاضرشده ولی تجدید نظر خوانده حاضر نبوده زوجه اظهار کرده چون شهودم در حوزه قضایی ق. هستند و سرکار می روند نتوانسته اند در جلسه حاضر شوند شوهرم به علت عدم پرداخت مهریه حدود بیست و پنج روز است در زندان ق. است از وی سوال شده چند سال است شوهرت اعتیاد دارد و به چه اظهار نموده به تریاک و شیشه و کریستال دو سه بار خودم اقدام به ترک اعتیادش کردم ولی دوباره رفت سراغش اعتیادش مضر است و با آن قادر به تامین و ادامه زندگی نیست. دادگاه در تعقیب جلسه برای اجرای قرار استماع شهود وفق ماده 354 قانون آیین دادرسی فوق مقرر داشته پرونده به دادگاه بدوی ارسال شود تا طرفین دعوت و در خصوص اعتیاد تحقیق شود در صورت اقرار به آن و در صورت عدم سازش داور برای طرفین تعیین و پس از اخذ نظر داوران پرونده را اعاده نماید در صورت عدم اقرار به اعتیاد به پزشک قانونی اعزام و تست اعتیاد از وی به عمل آید و از شهود خواهان نیز تحقیق شود چنانچه تست اعتیاد مثبت و یا شهود بر اعتیاد شهادت دهند در این صورت نیز برای طرفین داور تعیین و پس از اخذ نظر داوران پرونده اعاده شود چنانچه خوانده مدعی ترک باشد با اخذ تست اعتیاد و معرفی وی به مشاور اعتیاد در بهزیستی و اخذ نظر مشاور مبنی بر اعتیاد یا عدم اعتیاد در این صورت نیز در حالت عدم (منفی بودن) تست اعتیاد و اظهار مشاور به ترک اعتیاد پرونده اعاده شود و در صورت اظهار نظر مشاور به ادامه اعتیاد پس از اخذ نظر داوران پرونده ارسال گردد شعبه دادگاه عمومی مربوطه دستور داده تعیین وقت و طرفین دعوت به رسیدگی شوند خوانده اززندان دعوت شود و در تاریخ 1392/03/27 اجلاس نموده نه دادگاه تذکر لزوم تعرفه شهود در اخطار زوجه را داده و نه دفتر چنین اقدامی نموده که در اخطاریه قید گردد معهذا طرفین در دادگاه حاضر شده اند (خوانده تحت الحفظ مامورین زندان حاضر گردیده) دادگاه خطاب به وی نموده آیا مواد مخدر مصرف می نمائی پاسخ داده پس از ازدواج با خانم ا. تریاک مصرف میکردم در زمان عقد هم خود خانم در جریان بود حتی وقتی برای آزمایش اعتیاد به بهداشت رفتیم، من گفتم مواد مصرف می کنم و خانم دکتر از همسرم پرسید شما با وجود اعتیاد همسرتان حاضرید با وی باشید خانم گفت بلی در جریان هستم و خانم دکتر نوشت فعلا اعتیاد ندارد که بتوانیم (کلمه بعد خوانا نیست) نمائیم و تا حدود دو سال بعد از ازدواج هم همان تریاک را مصرف میکردم فقط دو بار در روز در حال حاضر یک سال است متادون مصرف می کنم و مواد دیگری مصرف نمی نمایم خواهان اظهار میدارد دروغ میگوید من اطلاعی از این که مواد مصرف میکرد نداشتم فقط گفت سیگار می کشم من در بهداشت هم نگفته ام که راضی به اعتیاد وی هستم ودروغ میگوید که ترک کرده است علاوه بر تریاک شیشه و کریستال مصرف میکرد و خودم دیده ام که مصرف می کرد الان هم حتما مصرف می کند البته در حال حاضر به چشم خود ندیده ام ولی حتما مصرف می کند دادگاه در پایان این اظهارات که به امضا زوجین می‌رسد دستور میدهد زوج برای آزمایش اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی شود نامه 9200028 - 1392/03/27 دادگاه حاکی از معرفی زوج است به پزشکی قانونی به منظور فوق که معرفینامه ملصق به عکس وی هم بوده پس از چهار بار تعقیب نامه صادره واستعلام از نتیجه سرانجام در ذیل نامه پیگیری مورخ 1392/04/25 دفتر که آقای مدیر دفتر گزارش مینماید آقای الف. گ. با صدور حکم اعسار از زندان آزاد شده، دادگاه دستور داده به نامبرده اخطار شود نتیجه پزشکی قانونی را ارائه دهد اخطار ارسالی برای وی در همین زمینه به تاریخ 1392/04/30 ابلاغ قانونی شده (وفق ماده 70 ) در تاریخ 1392/05/06 نامبرده در دادگاه حاضر شده و ا ظهار نموده حدود بیست روز پیش به پزشکی قانونی مراجعه نموده ام امروز هم رفته ام و تلفنی صحبت نمودم گفتند تا یک هفته آینده اظهار نظر میشود و در تاریخ 1392/05/26 پاسخ از مراجع مذکور واصل و ذیل شماره.. - 1392/05/27 ثبت گردیده (برگ 95 پرونده) و ا علام شده نتایج آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی اینست که در نمونه ادرار نامبرده (الف. گ.) به روش ایمنوکروماتوگرافی وکروماتوگرافی نازک لایه مرفین کدئین و سایر آلکالوئیدهای تریاک در حد قابل شناسائی یافت نگردید لازم به ذکر است در 1392/04/13 به این مرکز مراجعه نموده ضمنا جواب منفی در آزمایش بررسی مواد مخدر چهل وهشت ساعت بعد از مصرف معمولا فاقد ارزش علمی است دادگاه در تاریخ 1392/05/28 پرونده را طبق گزارش دفتر تحت نظر قرار داده و با اشاره به اظهارات زوج که گفته حدود یک سال است ترک نموده دستور داده وی دعوت شود تا پس از حضور با ارسال تصویری از نظر پزشکی قانونی، به مشاوران اداره بهزیستی برای مشاوره در مورد اعتیاد و یا عدم آن و اعلام نتیجه، معرفی گردد دفتر اقدام به اصدار وارسال اخطار برای نامبرده نموده که در 1392/06/03 اخطار با تحویل به خواهرش در محل نشانی نامبرده، ابلاغ قانونی شده با وصف این که مهلت حضور یک هفته پس از ابلاغ بوده و دفتر پرونده را مقید به وقت مراجعه نموده در 1392/06/13 وقت مراجعه تعیین شده پرونده تحت نظر دادگاه قرار گرفته دادگاه با اشاره به مراتب ابلاغ و عدم حضور مخاطب مربوط مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری مینماید (با استناد به مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده 1391/12/01 )و دستور میدهد به زوجین اخطار شود ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ داوران واجد شرایط خود را معرفی نمایند اخطاریه های صادره به زوجه و زوج به ترتیب در تاریخهای 17 و 16 شهریور 1392 ابلاغ قانونی شده (با تحویل به مادر و برادر مخاطبان در نشانی آنان) لایحه ثبت شده ذیل شماره... - 1392/06/24 منتسب به الف. گ. در معرفی مادرش خانم ک. گ. به داوری وی است وی در جلسه مورخ 1392/06/24 دادگاه خود را به داوری معرفی و مشخصات خود را ز. گ. فرزند ن. 52 ساله خانه دار و مادر زوج اعلام، به وی تفهیم شده با حضور طرفین و داور طرف مقابل نظر خود را در زمینه سعی وکوشش برای اصلاح و نتیجه آن ظرف دو هفته اعلام نماید در جلسه 1392/06/26 نیز تشریفات مذکور در مورد داور زوجه که آقای ع. الف. ا. برادر وی است با شغل نظامی و 41 ساله در حالی که زوجه حضور داشته و وی را معرفی نموده، اجرا گردیده و نظریه داوران در 1392/06/27 واصل ذیل شماره... - 1392/06/27 ثبت گردیده و مشعر است بر این که ظرف دو جلسه گفتگو با ایشان در خصوص سازش هیچگونه توافقی به عمل نیامد و با سعی و تلاش در پای بندی به زندگی نتوانستیم نامبردگان را با هم به صلح و ادامه زندگی قانع سازیم فلذا تقاضای رسیدگی در خصوص طلاق داریم نظریه ممضی به امضا داوران و با اثر انگشت آن تسجیل شده ضمنا در تاریخ 1392/06/23 طی نامه شماره (شماره زیربرش منگنه قرار گرفته) زوج برای مشاوره راجع به اعتیادو ترک به اداره بهزیستی شهرستان ق. معرفی شده که در مورد اعتیاد یا عدم اعتیاد وی اظهار نظر شود پس از چندین نوبت پیگیری نامه واستعلام نتیجه، در تاریخ 1392/08/13 طی نامه واصله و ثبت شده ذیل شماره.... - 1392/08/13 اعلام میشود آقای الف. گ. به پزشکی قانونی معرفی گردیده که تا کنون علیرغم تماس های مکرر با ایشان اقدامی از طرف وی صورت نگرفته و پاسخی به این اداره واصل نشده با وصول این پاسخ دادگاه نایب، انجام نیابت را اعلام و پرونده را اعاده نموده با وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مرجوع الیه این دادگاه در تاریخ 1392/08/28 در وقت نظارت آن را تحت نظر قرار میدهد و چنین اتخاذ تصمیم می کند که با مطالعه اوراق پرونده و بررسی وضعیت ظاهری زوج و این که دارای درآمد و شغل مشخص می‌باشد جهت تامین هزینه های زندگی، یا خیر، و اعتیاد زوج با فرض اثبات مضر به زندگی می‌باشد یا خیر، تعیین وقت و طرفین برای استیضاح مراتب با قید مراتب در اخطار آنان دعوت شوند، در تاریخ 1392/09/12 آقای مدیردفتر شعبه گزارشی ذیل شماره 927008 به دادگاه مینماید مبنی بر اینکه وقت برای اجرای تصمیم فوق به ساعت 9 صبح روز 1392/09/13 تعیین و اخطاریه ارسال ولی تا بحال اعاده نشده معهذا جهت تماس تلفنی با نامبردگان اظهار کرده اند اخطاریه را دریافت نموده و در جلسه رسیدگی حاضر خواهند شد. (و پرونده را با اظهار به این که معد رسیدگی بوده تقدیم دادگاه نموده (برگ 125 پرونده) دادگاه در تاریخ مذکور ( 1392/09/13 ) اجلاس و حضور زوجه و عدم حضور زوج را اخبار مینماید و با اشاره به گزارش آقای مدیر دفتر مبنی بر اطلاع زوجین از جلسه، اظهارات زوجه را که گفته: من دیده ام شوهرم کریستال و شیشه می کشد برادرش کریستال فروش است شوهرم ازاو می خرید و می کشید از شغل او پرسیده شده گفته ایزوگام کار است در پاسخ به سوال (چه مدت با هم زندگی نمی کنید) گفته از خرداد 1390 جدا زندگی می کنیم سوال شده چرا جدا زندگی می کند می گوید شیشه و کریستال می کشد هر چه در می آورد و در صرف دود می کرد هر چه گریه کردم که نکشد به حرفم گوش نمیداد کپسول گاز قالیچه سه عدد داشتیم چراغ وسماور و پیکنیک همه را که بزرگ بوده فروخته است در مورد نفقه که سوال شده گفته دو سال است نفقه نداده سوال شده بعد از رفتن از منزل دنبال شما آمد که برگردید ؟ ج: کریستال می کشید به پدرش گفتم با مادرش که از بیرجند آمد صحبت کردم با من دعوی کردند مرا از خانه بیرون کردند گفته اگر دوباره بیائی ترا با چاقو می زنیم من رفتم منزل مادرم، کسی دنبال من نیامد فقط در جلسه دادگاه او را چند بار دیده ام سوال شده اگر شوهرت بیاید دنبالت و امکانات زندگی فراهم کند حاضر به تمکین هستی ؟ پاسخ داده خیر چون الکی می گوید چون شیشه و کریستال می کشد سوال میشود ظاهر قیافه او معتاد است یا نه پاسخ میدهد معتاد است و تابلو می‌باشد سوال میشود چند پرونده تا حال داشته اید جواب داده مهریه را محکوم شده هیچ چیز نپرداخته پرونده دیگری نداریم این پرونده دوم است سوال شده آیا الان میتوانید ثابت کنید معتاد است جواب میدهد خودم به چشم دیده ام، مطالب استماع و منعکس شده اند و در تعقیب این پاسخها دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که چون زوج زندانی بوده و علت زندانی بودنش در پرونده منعکس نشده سابقه محکومیت نامبرده در دادسرا و زندان استعلام و نتیجه به دادگاه تقدیم شود. پرونده امر انعکاسی از اقدام نسبت به دستور مذکور ندارد لکن برگ قرار منع تعقیب 1392/06/27 دادسرای عمومی و انقلاب ق. درباره آقایان ع. و الف. گ. به اتهام پنج فقره سرقت (که موضوع اتهام متهم دیگر به نام س. ز. فرزند غ. هم بوده و نفر اخیر نسبت به اتهام مرقوم قرار مجرمیتش صادر گردیده) به جهت فقد ادله اثباتی، صادر گردیده و در ارتباط با اتهام دیگر ایشان به اعتیاد به مواد مخدر به جهت این که بدون وصف تجاهر موضوع اعتیاد بوده قرار منع تعقیب درباره آنها اصدار یافته ضمیمه پرونده شده(برگهای 128 و 129 ) و در تاریخ 1392/09/14 دادگاه در وقت فوق العاده اجلاس نموده و با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه --- - 1392/09/14 باتوجه به قبولی زوج نسبت به شرایط ضمن عقد ازجمله شرط عدم اعتیاد و این که زوج در جلسه دادگاه صراحتا اقرارکرده که دو سال هر روز دو نوبت تریاک می کشیده و این میزان مصرف مسلم موجب اعتیاد مضر است موید این امر آن که گفته برای ترک آن به داروی متادون روآورده حتی در 1392/06/27 نیز که دادسرا در مورد اعتیاد او اظهار نظر کرده بیان داشته چون تجاهر به اعتیاد نکرده قرار منع تعقیب درباره اش صادر میگردد که بیانگر ادامه اعتیاد اوست و بازنگرداندن همسرش به منزل ناشی از همین اعتیاد است و دلیلی بر این که اعتیاد را ترک کرده باشد در پرونده موجود نیست رای تجدیدنظرخواسته را در خور نقض دانسته و وفق مواد 48 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 26 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 ( 1391 ) ضمن نقص آن به جهت احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد دائر بر عدم اعتیاد مضر به زوجه اجازه میدهد با داشتن حق توکیل به غیر در اجرای صیغه طلاق و نیز حق بذل تمام یا قسمتی از حقوق مالی در نتیجه تعیین نوع طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید زوجه باید وفق قانون عده نگه دارد و سردفتر موظف است قبل از اجرای طلاق گواهی مبنی بر عدم وجود جنین را از زوجه مطالبه نماید و در اجرای ثبت طلاق مقررات موضوع مواد 1134 و 1138 و 1140 و 1141 قانون مدنی رعایت نماید زوج نسبت به این رای در مهلت قانونی دادخواست فرجامی تقدیم داشته مطالبش در اعتراض به رای با استناد به گواهی پزشکی قانونی، تکذیب اعتیادش بوده و در مورد ترک انفاق هم خود زوجه گفته از خانه رفته و تمکین نمی‌نماید و این دلیل برای نقص رای می‌باشد مکرر تقاضای تمکین وی را نموده ام که حاضر به تمکین نشده دادخواست فرجامی برای زوجه ارسال شده و دلائل فرجامخواه را واهی خوانده و اضافه کرده نامبرده برای تست اعتیاد سیزده روز بعد از معرفی نامه دادگاه به پزشک قانونی مراجعه نموده که در آزمایش آثار مصرف از بین رفته و حکم طلاق به جهت اعتیاد بوده و اظهاراتش در مورد تمکین ربطی به طلاق ندارد خودش مدت مدیدی مرا از منزل بیرون نموده ایشان دعوی تمکین را با فرجامخواهی از دادنامه طلاق اشتباه گرفته و تقاضای تایید رای را نموده پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

دلائل مندرج در رای فرجامخواسته در جهت احراز تخلف از شرط ضمن عقد (شق 7 از بند ب شروط در سند ازدواج) منطبق است با محتویات پرونده اعتراض فرجامخواه به اتکاء نشوز زوجه در فرض صحت که آثار تخلف مذکور را که برقراری وکالت زوجه با اختیار توکیل به غیر به منظور ایقاع طلاق، زائل نمیسازد در نتیجه موثر در مقام نبوده و بلاوجه اعلام میگردد چون از حیث رعایت تشریفات و مقررات رسیدگی اشکالی وجود ندارد که اخلال به صحت رای فرجام خواسته باشد علیهذا مستند به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته را ابرام می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور

علی اخوان ملایری - حیدر بحرانی

منبع

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها