فراهم بودن موجبات رسیدگی در صورتی که فاصله بین ابلاغ وجلسه رسیدگی کم تر از پنج روز باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

فراهم بودن موجبات رسیدگی در صورتی که فاصله بین ابلاغ وجلسه رسیدگی کم تر از پنج روز باشد

پرسش

چنانچه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه رسیدگی کمتر از پنج روز باشد لکن اصحاب دعوا در جلسه حضور داشته و یا لایحه دفاعیه فرستاده باشند آیا موجبات رسیدگی فراهم است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و
جلسه دادرسی کمتر از پنج روز باشد، چنانچه اصحاب دعوا در جلسه حاضر و
بدون اعتراض به این امر مطالب خود را به عرض دادگاه برسانند، و یا با تقدیم لایحه مطالب خود را به طور کتبی بیان کنند، این امر موجب تجدید وقت رسیدگی نیست. اما چنانچه اصحاب دعوا با حضور در جلسه و یا با تقدیم لایحه به این موضوع ایراد نمایند، و یا در جلسه دادرسی حاضر نشوند و لایحه ای نیز ندهند، این امر از جهات قانونی تجدید وقت رسیدگی است.

نظر اکثریت

با فرض سوال هرگاه هر یک از اصحاب دعوا از دادگاه درخواست تجدید جلسه را بکند دادگاه مکلف است برای فراهم شدن فرصت دفاع نسبت به کسی که وقت دادرسی کمتر از پنج روز از زمان تشکیل جلسه به وی ابلاغ شد وقت مناسب دیگری تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نماید همانطوریکه در مسایل کیفری مطابق تبصره 2 ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و در صورتیکه این فاصله زمانی رعایت نشود و متهم درخواست استمهال نماید دادگاه مکلف به قبول درخواست استمهال به منظور فراهم نمودن فرصت دفاع برای متهم است اما اگر با فرض عدم رعایت فاصله پنج روز در مسایل حقوقی و سه روز در مسایل کیفری از تاریخ ابلاغ تا زمان تشکیل جلسه رسیدگی اصحاب دعوا در جلسه حاضر بوده و تقاضای مهلت نکنند دادگاه مجاز به تشکیل جلسه و ادامه رسیدگی است.

نظر اقلیت

در فرض سوال خواه اصحاب دعوا تقاضای استمهال بکنند یا تقاضای مهلت نکنند در هر حال دادگاه مکلف به تجدید جلسه رسیدگی است زیرا قانون آیین دادرسی از قوانین آمره بوده و به تراضی اشخاص خلاف آن نمیشود عمل کرد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها