مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده

دادگاه عمومی بخش ز. در خصوص اتّهام آقای الف. دائر به نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الف. صادر نموده است و لیکن دادسرای عمومی و انقلاب الف. رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی محل دانسته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی بخش ز.، پرونده راجهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجّه به ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 و بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، رسیدگی به اتّهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، کماکان در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد، لذا با تایید صلاحیت دادگاه عمومی بخش ز. حل اختلاف می‌نماید.

مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون

منوچهر کاظمی- محمد کاظمی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها