رای شماره 87 مورخ 1381/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 88/81

شاکی: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت3/80/1151 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان

تاریخ رای: یکشنبه 12 خرداد 1381

شماره دادنامه: 87

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه در پرونده کلاسه 80/1151 دادنامه بدوی بر خلاف منطوق تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موکل آقای عباس منصورآبادی ابلاغ گردید. لذا توجهاً به مفاد وکالت‌نامه اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره 1371 مورخ 1380/09/29 این شعبه موجه تشخیص با اعلام اشتباه دادنامه مارالذکر در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری استدعای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادخواست توسط وکیل شاکی با اختیار اعتراض نسبت به دادنامه بدوی تنظیم و تسلیم شده ابلاغ دادنامه بدوی به شخص شاکی محمل قانونی نداشته است و مبدا شروع مهلت تجدیدنظر محسوب نمی‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه وکیل شاکی در مهلت نسبت دادنامه بدوی معترض گردیده است با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 1371 مورخ 1380/09/29 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت3/80/1151 دادنامه مذکور مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع