نظریه مشورتی شماره 7/97/1691 مورخ 1397/05/30

تاریخ نظریه: 1397/05/30
شماره نظریه: 7/97/1691
شماره پرونده: 1338-1/168-96

استعلام:

چنانچه دادگاه تجدید نظر به استناد ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/1 با الحاقات بعدی اعتراض تجدید نظر خواه را در خصوص رد درخواست تجدید نظر صادره از دادگاه بدوی موجه بداند پس از نقض قرار بایستی قرار قبولی تجدید نظرخواهی نیز صادر نماید یا صرف نقض رأی کافی است از سویی آیا بایستی پس از نقض این قرار پرونده به دادگاه بدوی فرستاده شود یا اینکه در فرض عدم وجود نقص وفق مقررات قانونی به تجدید نظرخواهی رسیدگی نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: هرگاه قرار رد درخواست تجدیدنظر در اجرای ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد، در صورت نقض این قرار توسط دادگاه تجدیدنظر، صدور قرار قبولی منتفی است، اما اگر قرار یاد شده در اجرای ماده 432 قانون مذکور صادر شده باشد، همان گونه که دادگاه بدوی در صورت پذیرش عذر موجه باید قرار قبولی صادر کند، دادگاه تجدیدنظر نیز پس از نقض قرار رد مذکور، با عنایت به ماده 454 قانون یاد شده، باید قرار قبولی درخواست تجدیدنظر را صادر کند.
ثانیاً: در موارد نقض قرار رد درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با اخذ ارجاع مجدد می‌تواند به درخواست تجدیدنظر خواهی رسیدگی کند، مگر آن که رفع نقص از درخواست، اعاده پرونده به دادگاه بدوی را ایجاب کند.

منبع