نظریه مشورتی شماره 7/97/3394 مورخ 1398/04/05

تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/97/3394
شماره پرونده: 97-168-3394

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به دلالت ذیل ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای افراد زیر 15 سال شمسی، اخذ کفیل یا وثیقه امکانپذیر نمیباشد و باید مطابق صدر ماده مرقوم رفتار شود./ت

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)