مرجع صالح برای ارائه دادخواست اعسار و اعتراض به آن در راستای اعمال مقررات ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مرجع صالح برای ارائه دادخواست اعسار و اعتراض به آن در راستای اعمال مقررات ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

پرسش

وقتی احکام در راستای مقررات ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نقض و حکم واحد صادر شود، دادخواست اعسار از محکوم‌به به کدام دادگاه تقدیم می‌شود؟ و رای صادره در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

نظر هیئت عالی

موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات است و از رد مال که جنبه حقوقی دارد منصرف است. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

ماده 510 (صدور حکم واحد) راجع به جنبه عمومی جرم (مجازات) است و با صدور حکم واحد جنبه خصوصی جرم در احکام اولی از بین نمی‌رود (صدور حکم واحد به جنبه خصوصی جرم سرایت نمی‌کند) این موضوع در ماده 510 آمده است و از لفظ مجازات استفاده شده است لذا رسیدگی به اعسار با دادگاه نخستین صادر کننده حکم است و تجدیدنظرخواهی از این رای با دادگاه تجدیدنظر است.

نظر اقلیت

با صدور حکم واحد جنبه خصوصی احکام همانند جنبه عمومی جرم نقض می‌شود لذا بایستی همه دادخواست‌های اعسار احکام به آخرین دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده تقدیم شود هرچند نصی در این خصوص وجود ندارد اما چاره‌ای جز این استدلال نداریم و در دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظرخواهی است.

منبع
برچسب‌ها