رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت توافق طرفین بر اندراج شرط در ضمن قرارداد، طرح متعاقب دعوا در دادگستری مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای الف. ص. به طرفیت خوانده آقای م. ا. به خواسته ی تنفیذ صلحنامه -الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تحویل آپارتمان و دریافت خسارات وارده به خواهان به علت عدم تحویل اپارتمان و هزینه ی دادرسی دادگاه با توجه به اینکه در قرارداد فی مابین خواهان و خوانده شرط ارجاع موضوع به داوری در صورت حدوث اختلاف شده و خواهان نیز در جلسه ی رسیدگی مورخ 1393/08/28 به این موضوع اذعان نموده بنابراین دعوای مطروح با این کیفیت قابل استماع نمی‌باشد و مستند ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای ایشان صادر و اعلام می‌شود این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به خواهان قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس

سیدرامین خلف وند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی الف. ص. به طرفیت م. ا. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/05 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ صلحنامه و الزام خوانده به انجام تعهد قرار عدم استماع دعوا صادر گردید نظر به اینکه در بند شش قرارعادی ارائه شده (صلحنامه) قید گردیده که در صورت هرگونه اجمال و ابهام طرفین بدوا به داور مرضی الطرفین مراجعه می نمایند لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده ومحکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - علی نجفی سواد رودباری

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها