حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز (که بر اساس نظر کارشناس تعیین می‌شود) می‌باشد. -تایید شده

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/20

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج. گ. با وکالت آقای عبدالحسین عبادی به طرفیت 1 - آقای الف. م. با وکالت آقای 1 - الف. الف. و 2 - آقای رضا آرمان نیا و 2 - آقای ک. چهاردوری به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله مورخه 16 / 12 / 86 فیما بین خواهان و خوانده به دلیل متعلق به غیر و الزام خوانده به پرداخت بروز قیمت ملک در حق خواهان با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیح می دهد که موکل از خوانده ردیف اول یک قطعه زمین به مساحت 1875 مترمربع خریداری کرده به موجب مبایعه نامه شماره 388 ، و خوانده مذکور متعهد می‌گردد چنانچه مورد معامله متعلق به غیر باشد قیمت به روز ملک را در حق خواهان پرداخت کند حال چون ملک مذکور مستحق للغیر در آمده و با توجه به اینکه کارشناس در پرونده شماره 930778 این دادگاه اظهار نظر نموده تقاضای محکومیت خوانده را وفق ستون خواسته دارد وکیل خوانده ردیف اول اظهار داشت که دعوی مطروحه فاقد توجیه قانونی و شرعی می‌باشد و خواسته وی مبنی بر مطالبه به قیمت روز ملک موضوع دعوی قابلیت رسیدگی و اظهار نظر ندارد و حسب ظهر مبایعه نامه موکل متعهد گردیده که چنانچه ملک مدعی داشت قیمت به روز ثمن معامله را پرداخت نماید و مطالبه قیمت روز ملک با دعوی مطالبه قیمت روز ثمن معامله متفاوت است و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است نظر به خواسته خواهان ونظر به مندرجات مستندات پیوستی و نظر به مبایعه نامه شماره 388 که حسب ظهر آن کلیه حق و حقوق خوانده ردیف اول به خواهان واگذار شده و خوانده متعهد شد که در صورت داشتن دعوی قیمت به روز ملک را باید بپردازد و نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 45692 - 28 / 12 / 93 که مالک زمین را ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دانسته و با توجه به نظریه کارشناس که ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز را 000 000 1440 ریال اعلام داشته و نظربه اینکه معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت و با وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول دلیلی بر اعلام رضایت مالک ارائه ننموده دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 247 و 390 و 391 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال معامله فیما بین خوانده ردیف اول و خواهان و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000 000 1440 ریال بابت استرداد ثمن غرامات وارده به قیمت روز و پرداخت 000 3080 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادرو اعلام می‌گردد که اجرای احکام مکلف به اخذ ما به التفاوت هزینه دادرسی از محکوم له بوده و به همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له پرداخت شود و در خصوص دعوی وکیل خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ک. چهاردوری نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خود را مسترد نموده مستندا به بند ب ماده 107 قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان صادرو اعلام می‌گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار - حسین ولائی کبریا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/20

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. با وکالت آقای الف. الف. به طرفیت آقایان 1 - ج. گندم کار 2 - ک. چ. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم به ابطال معامله مورخ 86/12/16 ومحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1/440/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل صادرشده است نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است وادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمیباشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص وبه استناد ماده 358 قانون مذکورضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینیسیدمحمد شریعتی فرد

منبع
برچسب‌ها