رای شماره 370 مورخ 1383/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 498/83

شاکی:رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت4/82/270 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 3 آبان 1383

شماره دادنامه: 370

مقدمه: رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، همانطور که در دادنامه شماره 790 مورخ 13/6/82 این شعبه تصریح دارد، دادنامه شعبه بدوی در تاریخ 15/2/82 به تجدیدنظر خواه ابلاغ گردیده است و در تاریخ4/3/82 و در داخل مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی به عمل آمده است، النهایه شعبه اشتباهاً تجدیدنظر خواهی را خارج از مهلت قانونی تشخیص و رای به رد شکایت تجدیدنظر خواه صادر نموده است. علیهذا نظر به اینکه صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی مبتنی بر اشتباه و اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان ضروری است مراتب جهت هر نوع اتخاذ تصمیم اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق محتویات پرونده دادنامه بدوی در تاریخ 15/2/82 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 4/3/82 در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به ادعای تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 790 مورخ 13/6/82 در پرونده کلاسه 82/270 شعبه چهارم تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است و به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع