ماده 24 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

الف- معاون تنظیم ‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌ عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:
1- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط
تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است.
2- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی
3- اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»
4- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیات عالی
5- راهبری فرایند بازسازی و گزیر موسسات اعتباری
6- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیات عالی به معاون تنظیم ‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.
ب- هر یک از اعضای هیات عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌ هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌ دهند، تهیه کنند. دستورالعمل ‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم ‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.