شرط صحت طلاق خلع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صحت خلع منوط به عدم فاصله بین انشاء بذل و اجرای صیغه خلع است.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/03/27 آقای س.م. ح. به وکالت از آقای م. الف. ی فرزند ع.الف. دادخواستی به طرفیت خانم ر. ی. فرزند ت. به خواسته تنفیذ طلاق منعقده در کشور انگلستان ضمن استعلام از وزارت امور خانه وثبت رسمی واجرای آن درایران به انضمام خسارات قانونی تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده وتوضیح می دهد موکل به استناد عقد نامه رسمی در تاریخ 1380/11/26 دردفترخانه.... تهران به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده است نظر به عدم توافق اخلاقی درادامه واستمرار زندگی مشترک نهایتا در تاریخ 2013/01/22 میلادی مطابق با 1391/11/03 بارعایت کلیه موازین اسلامی با بذل تمام مهریه وبه طلاق خلع که اجرای صیغه خلع توسط آقای م. پ. ریاست مرکز اسلامی توصیه نیوکاسل انگلستان انجام گرفته از همدیگر متارکه نموده‌اند وچون امکان ثبت طلاق در آن کشور وجود نداشته و به دلیل ممنوع الخروج شدن موکل توسط خوانده امکان دریافت اصل گواهی طلاق با بذل مهریه از مرکز اسلامی توصیه مقدور نمی‌باشد واز طرفی وزارت خارجه با استعلام مراجع قضایی اقدام لازم را معمول می‌دارد لذا مستدعی استعلام از وزارت خارجه و سپس تنفیذ طلاق وثبت رسمی آن گردیده است آقای الف. م. با تقدیم وکالتنامه از سوی خانم ر. ی. اعلام وکالت کرده جلسه دادگاه در تاریخ 1393/05/20 باحضور وکلای طرفین تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده نیز اظهار میدارد دفاعیات طی لایحه ای تقدیمی است وکیل خوانده نیز اظهار میدارد دفاعیات طی لایحه ای تقدیم وپیوست پرونده است وکیل خواهان اظهار میدارد اصول مدارک از طریق مساعدت روابط بین الملل بیت رهبری ومسئولین وزارت خارجه از مرکز اسلامی توصیه لندن دریافت گردید و خواسته استعلام اصالت اسناد کسر می‌گردد ضمنا طلاق طی شماره 87158 در دفتر اداره سجلات احوال شخصیه وزارت خارجه ثبت گردید که کپی مصدق آن تقدیم شده است وکیل خوانده اظهار میدارد هنوز هم وکیل محترم خواهان اصول مدارک استنادی خود را ارائه نکرده وآنچه ارائه داده کپی است نه اصل وطبق ماده 96 ق آ د م لازم است موضوع از مراجع رسمی استعلام گردد صرفنظر از این مطالب همانطوری که درلایحه عنوان شده زوجین فرم تنظیم توافق طلاق را جاری کرده باشد که البته مورد تردید است در واقع بعداز دوماه ونیم بعداز توافق ودرزمانی بوده که طرفین به عنوان زن و شوهر باهم زندگی می کرده اند و رابطه زوجیت وزناشوئی برقرار بوده وطلاق باطل بوده است به علاوه تاریخ طلاق ادعائی یک مرداد 1393 می‌باشد یعنی بعداز طرح دعوی ادعائی دادگاه که به هرحال بایداصل آن را ارائه نمایددادگاه باتوجه به اظهارات طرفین که مذاکرات اصلاحی درجریان است با استمهال آنان موافقت می‌نماید آقای پ. طی نامه ای درخصوص اصالت مدرک طلاق خلع خانم ر. گ. از آقای م. الف. ی اعلام داشته نمونه مدرک ایشان را که در فایل داشتم به جهت تایید آن به امضای صرف وبدون مهر صادر نمودم ص 32 دادگاه رسیدگی راادامه داده وبرابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/24 درخصوص دادخواست آقای م. الف. ی فرزند ع.الف. باوکالت آقای س.م. ح. به طرفیت خانم ر. ی. فرزند ت. به خواسته تنفیذ طلاق درکشور انگلستان وثبت رسمی واجرای آن در ایران به انضمام کلیه خسارات قانونی وبه شرح دادخواست تقدیمی، صرفنظر از اینکه وکیل خواهان اصرار برتوافقی بودن طلاق ادعائی زوجین ازیکدیگر را دارد ولی وکیل خوانده منکر توافق زوجین در اجرای صیغه طلاق بوده و اظهارداشته هیچ امضائی از زوجه ذیل توافقات ادعائی ملاحظه نمی گردد. برابر ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق....در مورد کلیه اتباع ایران ولواینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود وبرابر قوانین موضوعه اجرای صیغه طلاق با مجوز دادگاه وباصدور گواهی عدم امکان سازش، یاحکم طلاق انجام خواهد گرفت ونظر به عدم رعایت این قوانین دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید وکیل خواهان از دادنامه فوق الذکر تجدیدنظر خواهی کرده وشعبه --- برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/10 نظر به اینکه پس از تنظیم فرم طلاق در تاریخ 2012/11/07 میلادی زوجین در مورد ادامه زندگی مشترک به توافق رسیده و مدتی با هم زندگی مشترک داشته اند وصرف نظر از صحت وسقم ادعای مذکور نظر به اینکه برابر موازین شرعی و منابع معتبر ققهی ازجمله فتوی حضرت امام (قده) که می فرماید: یعتبر فی صحت الخلع عدم الفصل بین انشاء البذل والطلاق بما یخل بالفوریت العرّفیه فلو اخلّ بها بطل الخلع ولم یستحق الزوج العوض وصحت خلع منوط به عدم فاصله بین بذل و اجرای صیغه خلع است درمانحن فیه صیغه طلاق در تاریخ 2013/01/22 میلادی اجرا شده وبذل مهریه در تاریخ 2012/11/17 صورت گرفته است وبین بذل وواقعه طلاق حدود دوماه ونیم فاصله افتاده است ودر تاریخ وقوع طلاق زوجه حضور نداشته ودراین تاریخ بذل مهریه صورت نگرفته است مجری طلاق وکالتی در مورد بذل مهریه نداشته تادراین تاریخ اقدام به بذل نماید بنابراین شرط مذکور رعایت نشده واین طلاق خلع باطل است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته در نهایت واز حیث نتیجه بااستدلالی که شد مطابق قانون ودلائل موجود در پرونده و موازین شرعی صادرگردیده است لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را از حیث نتیجه تاَیید می‌نماید وکیل زوج در فرجه قانونی از دادنامه اخیر الذکر فرجامخواهی نموده او در لایحه قید نموده موضوع درخواست تنفیذ یک واقعه حقوقی است وعلت تنفیذ به علت اختلاف احکام وملزمات اسلامی باقوانین برخی از کشورها است وماده 6 ق م عدم رعایت تشریفات قانونی وقوع ازدواج، طلاق، فسخ نکاح را وفق ماده 49 ق حمایت خانواده محکوم به بطلان ندانسته بلکه امتناع کننده از ثبت رامشمول مجازات می داند سپس دادنامه دادگاه تجدیدنظر رامورد نقد وارزیابی قرارداده ودرخاتمه درخواست نقض دادنامه فرجامخواسته را می‌نماید که مجددا لایحه فرجامی ملاحظه وبه هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال ورسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجامخواه ووکیل وی باتوجه به محتویات پرونده ورسیدگی های به عمل آمده واردنیست و رای صادره باعنایت به دلایل استنادی دادگاه خالی از اشکال و ایراد موثر است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای مشهود نیست بنابراین دادنامه موصوف به شماره 2013 - 1393/09/14 صادره از شعبه سی ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابرام می‌گردد.

مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور

ذکر الله احمدی - موسی جعفری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها