گروه 3 - امور پزشکی و غذایی شامل رشته های: (پزشکی، داروسازی و سم ‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن)

از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد کارشناسی رشته‌ های فوق، بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده 9 این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع ‌کننده، حداقل 6/000/000 ریال و حداکثر 60/000/000 ریال در هر مورد می ‌باشد و در مورد ارزیابی ها مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه می ‌شود.
تبصره - کلیه هزینه‌ های آزمایشگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.