نظریه مشورتی شماره 7/1401/462 مورخ 1401/08/08

تاریخ نظریه: 1401/08/08
شماره نظریه: 7/1401/462
شماره پرونده: 1401-3/1-462 ح

استعلام:

در خصوص حکم مقرر در ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، باتوجه سکوت قانونگذار در خصوص میزان مسوولیت حافظ در فرض تلف مال نزد وی نسبت به پرداخت قیمت مال توقیفی بر اساس زمان توقیف یا زمان تلف مال و یا زمان تأدیه و تحویل به محکوم‌له و به سبب فقدان رویه واحد در خصوص موضوع و با در نظر گرفتن قاعده فقهی لیس علی الامین الا الیمین، خواهشمند است اعلام فرمایید در صورت تعدی و تفریط حافظ نسبت به اموال توقیفی و تلف بخشی از آن، حافظ مکلف به پرداخت قیمت مال توقیفی در زمان توقیف است یا قیمت زمان تلف و یا قیمت روز اموال؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 614 و 631 قانون مدنی، حافظ اموال در صورت تعدی و تفریط، مسوول هر گونه تلف یا نقصان مال توقیف شده است؛ بنابراین در فرض سوال که قسمتی از اموال توقیفی نزد حافظ تلف شده‌ است، معادل قیمت روز پرداخت، از اموال حافظ وصول می‌شود.

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها