مرجع صالح در رسیدگی به رفع توقیف صورت گرفته توسط اجرای ثبت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به درخواست رفع توقیف صورت گرفته از حقوق بازنشستگی متعاقب عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل است.

رای خلاصه جریان پرونده

دادنامه شماره --- - 1394/03/11 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی کرمانشاه دلالت دارد که آقای ف. م.د. فرزند ن. به طرفیت صندوق.....و اداره ثبت اسناد ناحیه.... به صدور حکم بر رفع توقیف از حقوق بازنشستگی دادخواست تسلیم داشته و طرح دعوی نموده است دادگاه با توجه به مطاوی پرونده مستند به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 1387/06/11 و بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی بصلاحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان....قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را جهت تایید در تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فتوت نصیری سوادکوهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/03/11 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی کرمانشاه در تایید تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به شرح دادنامه فوق الذکر به شایستگی اختیارات رئیس ثبت محل در رسیدگی به شکایت از نحوه اجرای اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور

ابراهیم بهنام اصل - فتوت نصیری سوادکوهی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها