ماده 131 قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و ‌دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌ های جایگزینی به موجب آئین‌ نامه ‌ای ‌خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.