نصب دوربین مدار بسته در مشاعات

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان بدون رضایت همسایگان، مصداق بزه ممانعت از حق محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات عبارت از قرار دادن وسایل در راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو بدون هماهنگی با همسایگان که با توجه به شکایت شاکی و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه انتسابی محرز بوده و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با توجه به مواد 19 - 37 - 46 قانون مجازات اسلامی 1392 و با بندهای ث و ج از ماده 38 قانون مذکور به تحمل سه ماه و نیم حبس درجه شش محکوم می‌گردد ولیکن مجازات مذکور به رای مدت دو سال تعلیق می‌گردد تا چنانچه متهم ظرف مدت مذکور بزه دیگری مرتکب شود کیفر هر دو بزه را تحمل نماید و در غیر این صورت مجازات تعیین شده کان لم یکن می‌گردد، ضمنا حکم به رفع ممانعت از حق نیز صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/05/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات از طریق قرار دادن وسایل راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو به تحمل حبس تعلیقی محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه و انکار صریح تجدیدنظرخواه در تمام مراحل دادرسی در مورد وسایل موجود در راهرو و پشت بام و اظهارات وی مبنی بر این که وسایل مربوط به شاکی است و در این مورد قبلا محکومیت حاصل نموده، لذا بنا به مراتب فوق الذکر ممانعت وی ثابت نیست و در مورد نصب دوربین مداربسته با توجه به شرح و مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی نمی تواند از مصادیق ماده مذکور باشد و درنتیجه نمی توان جرم ممانعت از حق را محقق دانست اگرچه اقدام نامبرده خلاف اخلاق بوده لکن نمی تواند ممانعت از حق باشد. لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به دلیل فقد ادله اثباتی و مطابق بودن اقدام تجدیدنظر با مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستندا به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی ممانعت از حق صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طهماسبی - میرح.ی

منبع
برچسب‌ها