تعیین جریمه بابت تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استقرار واحدهای اموزشی در کاربریهای مسکونی بلا مانع است لذا تعیین جریمه در تبدیل مسکونی به آموزشی فاقد توجیه قانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[ در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه 8 تبریز(کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز) به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره 896 - 1393/09/24 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها دایر بر جریمه تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی] نظر به اینکه ایجاد آموزشگاه نیز همانند سایر کاربریها باید در محل هایی دائر شوند که برابر مصوبات کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نوع کاربری آن، آموزشی تعیین شده باشد که با لحاظ معیارهایی از قبیل جمعیت و سرانه آموزشی و عواملی چون دسترسی، مساحت، موقعیت، همجواری و پارکینگ مورد نیاز و غیره توسط مشاورین ضمن بررسی و پس از تعیین به تصویب کمیسیون مذکور می‌رسد. مضافا اینکه دائر کردن آموزشگاه از دائره شمول مقررات قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی خارج است و تاسیس آموزشگاه جهت آموزش حرف و فنون و مطالب علمی و فرهنگی و هنری که موجب پیشرفت علوم و فنون توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی می‌شود نوعا تجاری محسوب نمی شود و ماهیت اینگونه فعالیتها و اشتغال به تعلیم علم و فن و حرفه در هیچ یک از منصوصات قانونی تجارت تلقی نمی شود، النهایه دائر کردن آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می‌باشد. منتهی جواز تاسیس مطلق نیست و مقید به قیود و شرایطی است که در هر حالت باید رعایت شود. از جمله این قیود می توان رعایت سرانه جمعیت، رعایت و دسترسی مناسب به شوارع، دائر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، اعلام به شهرداری و پرداخت عوارض قانونی، نداشتن مشکل ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین محل از جمله این قیود است که نقض هریک از این قیود و شرایط کمیسیون تبصره یک ماده صد قانون شهرداری را مجاز می‌دارد با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری رای به تعطیل محل و تبدیل آن به حالت اورلیه صادر نماید. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای معترض به، با اجازه حاصله از ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 از قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

متولی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی، با تصویب هیات نظارت استانی آموزش و پرورش، استقرار مدارس در کاربریهای مسکونی بلامانع بوده و توجها به اینکه ارزش معاملاتی کاربری مسکونی بالاتر از ارزش کاربری آموزشی است و لذا تعیین جریمه در تبدیل مسکونی به آموزشی ( 4 باب کلاس با ظرفیت 60 نفر به 8 باب با ظرفیت 100 نفر) فاقد توجیه قانونی بوده مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی دیوان حکم به ابطال رای کمیسیون ماده صد (فوق الذکر) را صادر و اعلام می‌نماید. صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی

منبع
برچسب‌ها