رای شماره 105 مورخ 1381/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 84/81

شاکی: آقای یوسف آریافر

موضوع: پرداخت حقوق و مزایا و سایر حقوق قانونی

تاریخ رای: یکشنبه 26 خرداد 1381

شماره دادنامه: 105

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلا داشته است، نظر به اینکه طبق دادنامه 379/78 شعبه 13 دیوان عدالت اداری قاضی برای خود تکلیفی در اجرای رای هیات عالی نظارت نمی‌بیند بنابراین هیات عمومی نظر دهند مسئولیت اجرای رای هیات عالی نظارت به عهده هیات عالی نظارت آن طور که شعبه 13 دیوان ادعا می‌کند می‌باشد یا شعب دیوان عدالت که هیات عالی نظارت ادعا می‌کند که ما نمی‌توانیم اقدامی کنیم. تا پس از رای و نظر هیات عمومی اینجانب بتوانم به حقوق و مزایا و سایر حقوق قانونی خود برسم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مفاد دادخواست شاکی متضمن اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات و نظامات دولتی بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موضوع آن در زمره موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار ندارد. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع در هیات عمومی دیوان به نظر نمی‌رسد و پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه 13 بدوی دیوان اعاده می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع