مطالبه دیون پرداختی فروشنده توسط خریدار بدون اذن وی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه مالک پیش از پرداخت دیون خود به شهرداری، ملک موضوع دعوی را انتقال داده و خریدار بدون اذن مالک سابق، دیون وی را به شهرداری جهت جلوگیری از انجام مزایده پرداخت کرده باشد، حق مطالبه وجوه پرداختی را دارد؛ زیرا پرداخت صورت گرفته از ناحیه مالک جدید، جهت پیش گیری از ضرر و زیان بیشتر به خوانده بوده و در این فرض اذن و اجازه مدیون اصلی در پرداخت ضرورتی ندارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21

رای دادگاه

در خصو ص دعوی اقای م. د. به طرفیت ارشیا (داود) م. به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و چهل ریال بابت هزینه های پرداختی بابت بدهی پروانه ساخت و تخلفات ساختمانی و غیره که پرداخت ان بر عهده خوانده بوده است بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان و دفاعایت مقرون به اقرار خوانده مبنی بر اینکه خواهان از بنده اذن در پرداخت نداشته است با این وصف حق رجوع به اینجانب را ندارد متذکر می‌گردد در زمانی که ملک از طریق شهرداری به مزایده گذاشته شده است و خوانده بدهی را پرداخت نکرده و ملک موضوع ادعا را قبلا به خواهان انتقال داده است دیگر اذن و اجازه مدیون اصلی در پرداخت وجاهتی ندارد زیرا موجب ضرر و زیان بیشتری به مالک فعلی می‌گردد و سایر دلایل موجود در پرونده دعوی مطروحه را وارد و محمول بر صحت دانسته لهذا مستندا به دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ فوق الذکر به عنوان اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست 94/7/1 ) لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص نرخ تورم کالا و خدمات محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد اجرای حکم صادره در خصوص خسارت تاخیر منوط به ایداع هزینه دادرسی است رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/19

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ارشیا م. به طرفیت م. د. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/21 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و چهل ریال بابت دیون تجدیدنظرخواه پرداخت شده به شهرداری و خسارات قانونی و دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها