دادگاه صالح پس از تکمیل تحقیقات به تبع صدور قرار امتناع از رسیدگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

دادگاه صالح پس از تکمیل تحقیقات به تبع صدور قرار امتناع از رسیدگی

پرسش

بازپرس دادسرای کلاله به جهت این که یکی از طرفین پرونده علیه او و سایر قضات دادسرا شکایت کیفری مطرح کرده، با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به دادسرای حوزه قضایی هم‌جوار (گالیکش) فرستاده است. دادستان گالیکش پس از تکمیل تحقیقات باید از کدام دادگاه تقاضای کیفر کند؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا در معیت دادگاهی که در آن حوزه قضایی است، تشکیل می‌گردد، بنابراین صلاحیت دادسرا اصولاٌ تابع صلاحیت دادگاه است و در فرض پرسش که به لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی قاضی دادسرای شهرستان کلاله و فقدان قاضی دیگر در آن حوزه، پرونده امر در دادسرای شهرستان گالیکش مورد رسیدگی واقع شده است، دادسرای گالیکش باید کیفرخواست را خطاب به دادگاه کیفری که در معیت آن انجام وظیفه می کند صادر کند.

نظر اکثریت

از مفهوم مواد 22، 26، 117، 272 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود که دادستان خطاب به دادگاهی که در معیت آن کار می‌کند کیفرخواست صادر می‌نماید. مگر در مورد جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و در حوزه قضایی محل مأموریت دادستان دادگاه‌های مذکور تشکیل نشده است. (ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابراین؛ در اینجا نیز دادستان کلاله خطاب به دادگاه کیفری گالیکش کیفرخواست صادر می‌کند، اما دادگاه گالیکش که صلاحیت محلی رسیدگی به جرم مذکور را ندارد باید قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری کلاله صادر نماید.

نظر اقلیت

اگرچه بر اساس ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری دادستان خطاب به دادگاهی که در معیت آن کار می‌کند کیفرخواست صادر می‌نماید. اما در موارد استثنایی از جمله در مواردی که رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است صدور کیفرخواست خطاب به دادگاهی غیر از محکمه محل مأموریت دادستان پیش بینی شده است. (ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری) بنابراین؛ با توجه به این که دادگاه کیفری گالیکش صلاحیت محلی رسیدگی به جرم را ندارد صدور کیفرخواست خطاب به این دادگاه صحیح نیست و دادستان گالیکش باید از دادگاه صالح (کلاله) تقاضای کیفر کند.

منبع
برچسب‌ها