نظریه مشورتی شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24

تاریخ نظریه: 1401/07/24
شماره نظریه: 7/1401/703
شماره پرونده: 1401-3/1-703 ح

استعلام:

پرونده با اجرای قرار تأمین خواسته مورخ 1392/3/29 به اجرای احکام ارسال شده است؛ در همان تاریخ وجوهی از حساب خوانده توقیف شده و این وجوه در تاریخ 1392/10/3 به حساب سپرده دادگستری واریز شده است و پس از ارسال اجراییه در تاریخ 1394/12/15 به اجرای احکام حقوقی، اجرای احکام در تاریخ 1395/1/17 طی مکاتبه‌ای با ذی‌حسابی پرداخت وجه به محکوم‌‌له را دستور داده است. توضیح آن‌که خوانده در تاریخ 1393/3/5 طی مکاتبه‌ای با دادگستری ذی‌ربط اعلام داشته خواسته خواهان از محل وجه توقیفی پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجرای احکام اعلام نکرده و خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان ارسال اجراییه به اجرای احکام حقوقی یعنی تاریخ 1394/12/15 محاسبه کرده است. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض سوال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذی‌ربط یعنی تاریخ 1393/3/5 باید محاسبه شود و یا زمان وصول اجراییه به اجرای احکام یعنی تاریخ 1394/12/15 باید مبنای محاسبه قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که مطابق مقررات از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی (1376) به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم‌به یا اجرای حکم محاسبه می‌شود و اجرای احکام باید مطابق مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام کند؛ بنابراین صرف توقیف وجه در اجرای قرار تأمین خواسته یا صرف اعلام خوانده مبنی بر برداشت مبلغی از وجوه توقیفی پیش از صدور اجراییه به معنی وصول و اجرای حکم محکومیت بعدی همان خوانده و پرداخت به محکوم‌له تلقی نمی‌شود و بر این اساس، در فرض سوال خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محاسبه می‌شود.

منبع