ملاک تشخیص میزان خسارات وارده در بزه تخریب عمدی اموال منقول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

ملاک تشخیص میزان خسارات وارده در بزه تخریب عمدی اموال منقول

پرسش

ملاک تشخیص میزان خسارت وارده در بزه تخریب عمدی اموال منقول موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

شاکی باید میزان خسارت را در شکایت اعلام کند، در صورت تردید در میزان خسارت با ارجاع امر به کارشناس موضوع تبیین خواهد شد.

نظر اتفاقی

در بدو امر با توجه به اینکه شاکی به‌ موجب بند پ از ماده 68 از قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایستی ضرر و زیان وارده به خود در نتیجه وقوع جرم را تعیین و در شکوائیه قید کند می‌توان بر همین اساس تعقیب را شروع و یا چنانچه موضوع در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 قرار گرفت (میزان خسارت بیش از یکصد میلیون ریال) پرونده را نزد دادگاه کیفری دو ارسال نمود هرچند که چنانچه میزان خسارت وارده ادعایی از سوی شاکی مورد تردید مقام قضایی قرار گرفت و توافقی نیز در مبلغ خسارت بین طرفین نبود مقام قضایی می‌تواند با جلب نظر کارشناس یا حتی اخذ نظر خبره در این خصوص رفع ابهام نموده و تصمیم مقتضی به شرح پیش‌گفته شده اتخاذ نماید.

منبع
برچسب‌ها