رای وحدت رویه شماره 448 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 26 بهمن 1382

شماره دادنامه: 448

کلاسه پرونده: 82/515

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدعلی توفیق

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/158 موضوع شکایت آقای هابیل حبیبی به طرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز به خواسته اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی مرکز به موجب رای مورخ 19/2/75 و ابطال رای مورخ 8/9/76 ماده 6 شورای اصلاحات ارضی استان گیلان به شرح دادنامه شماره 562 مورخ 7/5/77 چنین رای صادر نموده است، در خصوص شکایت آقای هابیل حبیبی به خواسته اعتراض نسبت به رای مورخ 19/12/75 شورای اصلاحات ارضی که به موجب آن رای کمیسیون تشخیص زارع استان گیلان باطل گردیده، نظر به اینکه باعنایت به لایحه جوابیه سازمان امور اراضی و توضیحات نماینده سازمان به شرح صورتجلسه مورخ 28/10/76 و ملاحظه مدارک ابرازی چون ایراد و اشکالی که موثر در نقض رای معترض‌عنه باشد ملاحظه نمی‌ شود علیهذا حکم برد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/969 و 77/597 موضوع شکایت آقای یوسف جوادی در خانه و غیره به طرفیت کمیسیون ماده 6 الحاقی مدیریت امور اراضی گیلان به خواسته، ابطال رای مورخ 27/3/74 کمیسیون ماده 6 الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 1570 و 1571 مورخ 13/7/78 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر ازنحوه چگونگی طرح شکایت و مدافعات معموله در رد یا قبول موضوعات مطروحه مبنی بروجود اجازه نامه عادی، پیشینه ثبتی ملک مورد نظر به عنوان توت‌زار و خانه، اظهارات گواهان تعرفه شده، قبوض ارائه شده در مورد پرداخت اجاره بهاء یک قطعه باغ زمین،پیمان نامه کشت توتون، واقع شدن پلاک ثبتی شماره 29، 30، 88 فرعی از 23 اصلی درمحدوده خدماتی شهرداری از سال 1335 چون به استناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 54، کلیه پرونده‌هائی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری با ارسال صورتمجلس‌های تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنهاتا تاریخ تقدیم لایحه شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد و به موجب تبصره 3 قانون فوق‌الذکر اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نامه و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد و به علاوه لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 58 و لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از موادقانون اصلاحات ارضی مصوب 59 و آراء شماره 77/145 و 77/240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مفاداً شورای اصلاحات ارضی فقط مجاز به رفع اشتباهات قلمی است، لذا رسیدگی خوانده به ادعای نسق که قانوناً از شمول رفع اشتباهات قلمی خارج است و طرح دعوی درسال 72 بدون روش و تبیین شدت اشتباه به خواسته تقاضای نسق و عدم وجود سابقه ادعای نسق قبل از سال 54 فاقد وجاهت قانونی لازم بوده و از این رو ایراد و اعتراض شکات به رای و خواسته وارد و با احراز استحقاق آنها حکم به ابطال و فسخ و کان لم یکن بودن رای معترض‌عنه صادر و اعلام می‌دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 54 که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبوراجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و حصر صلاحیت شورای اصلاحات ارضی و اینکه ماده واحده مصوب 70 مجتمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» و سایر قوانین موضوعه نیز در خصوص مورد مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط شورای اصلاحات ارضی نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 1570، 1571 مورخ 13/7/78 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که ایجاد حق نسق زراعی را از مصادیق اشتباهات قلمی مذکور قلمداد نکرده و رای شورای اصلاحات ارضی را در این زمینه فسخ و کان لم یکن اعلام کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استنادقسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمه الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع