فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به رای قاضی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء قانون جنگلها و مراتع و ابطال آن از جمله دعاوی غیر مالی است؛ بنابراین قابل فرجام نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقایان ت. ش. و ن. ش. با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان کرمانشاه علیه اداره... شهرستان و استان کرمانشاه اقامه دعوی و درخواست رسیدگی با خواسته اعتراض به رای شماره --- مورخه 1392/08/05 قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و ابطال آن با احتساب خسارات دادرسی را کرده دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان‌ها و مطالعه لایحه دفاعیه نماینده حقوقی ادارات خوانده که فعلا لزومی به تهیه گزارش ماهوی از پرونده نیست مبادرت به صدور رای به شماره 920786 مورخه 1392/11/02 نموده که به موجب این رای دعوی خواهان‌ها ثابت تشخیص نگردیده و با تایید رای معترض عنه حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر کرده است این رای جهت ابلاغ به خواهان‌ها طی نامه شماره.... مورخه 1392/11/13 خطاب به فرماندهی پاسگاه انتظامی قزانچی ارسال گردیده لیکن اصل دادنامه ابلاغ شده از مرجع اخیر الذکر اعاده نشده و یا اینکه ضمیمه نگردیده است تصویر تصدیق شده دادنامه مذکور دلالت بر ابلاغ رای در تاریخ 1393/01/06 دارد خواهان‌ها در تاریخ 1393/01/30 دادخواست فرجام خواهی از دادنامه فوق الذکر تسلیم دفتر دادگاه نخستین نموده که طی شماره 9310028 مورخه 1393/02/01 ثبت فرجامخواهی شده تبادل لوایح به نحو حضوری بدون رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و هویت دریافت کننده ابلاغیه و ابلاغ کننده درج نگردیده و تا مقطع ارسال پرونده لایحه دفاعیه‌ای تقدیم نشده و به ثبت نرسیده است مفاد دادخواست فرجام خواهی و لایحه منضم به آن درجلسه شور قرائت می‌شود 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مداقّه در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

خواسته اعتراض به رای قاضی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء قانون جنگلها و مراتع و ابطال آن از جمله دعاوی غیر مالی است و رای فرجام خواسته از آراء قابل فرجام موصوف درماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی نیست و قابل طرح و رسیدگی در دیوانعالی کشور نمی‌باشد لذا قرار رد فرجام خواهی صادر و اعلام میدارد.

شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها