شرط مطالبه وجه چک تضمینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هرگاه در متن چک تصریح شده باشد که چک بابت تضمین تعهدات قراردادی صادر شده، مطالبه وجه آن مستلزم اثبات نقض تعهدات قراردادی است، در غیر این صورت با توجه به اینکه چک در مقام مدیونیت صادر نشده، دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ش. و س.ع. دعوای مطالبه مبلغ 192/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را اقامه نمود. نظر به اینکه در متن چک مستند دعوای خواهان، قید شده است که این چک بابت تضمین قرارداد مورخ 1391/05/24 می‌باشد، محقق می‌گردد که صادرکننده چک شماره... به مبلغ معادل خواسته عهده بانک ص. شعبه... را در مقام مدیونیت خویش صادر نکرده است، بلکه جهت تضمین قرارداد آن را صادر کرده‌ است و خواهان نیز دلیلی دایر بر نقض تعهدات قراردادی ارائه ننموده است و تا قبل از تعیین تکلیف در مورد قرارداد مطالبه وجه چک به عنوان یک تعهد برواتی صحیح نیست و دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای خواهان را در شرایط کنونی قابل استماع نمی‌داند و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور در دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ش. و س.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه مبلغ 192000000 ریال وجه یک فقره چک تضمینی به شماره... قرار رد دعوی صادر گشته است، دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌ پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حجازی فر - قاضی

منبع
برچسب‌ها