قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی قابل تعلیق نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/03

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای م. ع. دایر بر حمل دو بطری مشروب الکلی ساخت داخل نظر به گزارش، کشف مشروبات و اقرار صریح متهم اتهام انتسابی محرز است لذا دادگاه مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم می‌نماید و مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات حبس و شلاق را به مدت پنج سال تعلیق می‌نماید. در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر در مورد تعزیرات تا درجه هفتم این مجازات نیز اعمال خواهد شد. رای صادر شده حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه بخش لواساناترضا معصوم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/24

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/06/03 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن نامبرده به شرح مندرجات رای مذکور به اتهام حمل مشروب الکلی دست ساز به تحمل 74 ضربه شلاق و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت 3/000/000 ریال جزای نقدی محکوم آنگاه حبس و شلاق تعزیری به مدت پنج سال معلق گردیده محکوم شده است وارد نیست زیرابا توجه به محتویات پرونده و اوضاع واحوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای نظر به اینکه صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد وچون از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول مواد 318 و بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را با این تذکر که تعلیق مجازات حبس و شلاق موضوع جرم 702 قانون مجازات اسلامی مطابق تبصره 3 الحاقی 1387/08/22 ماده 703 صحیح و منطبق با قانون نبوده لیکن از آنجایی که حذف آن موجب تشدید مجازات و این دادگاه مجاز به تشدید مجازات نمیباشد ونظر دادگاه را باین قسمت از رای جلب می‌نماید تائید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی

منبع
برچسب‌ها