اثر توافق بعدی طرفین قرارداد بر مطالبه وجه التزام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت درج وجه التزام در قرارداد بیع و عدم قید آن در توافق بعدی خریدار و فروشنده در خصوص زمان انجام تعهدات(تادیه الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به اینکه توافق جدید جانشین توافق سابق می‌شود، مطالبه وجه التزام پذیرفته نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/07/15

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ط. ه. با وکالت آقای م. د. به طرفیت خانم ز. غ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله آپارتمان به انضمام خسارت تاخیر عدم انجام تعهد به استناد بندهای 6 و 5 قرارداد و کلیه خسارت های قانونی.وکیل خواهان توضیح داده است موکل در تاریخ 1391/04/13 یک واحد آپارتمان را طی قراردادی از خوانده خریداری نموده و مطابق متن قرارداد خوانده تعهد داده است که در تاریخ 1391/06/15 در دفترخانه....تهران حاضر و نسبت به انتقال سند آپارتمان اقدام و در صورت عدم انجام تعهد روزانه پانصد هزار ریال پرداخت نماید با توجه به عدم انتقال سند رسمی ،و گواهی دفترخانه، تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته را دارد.خوانده در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده است.النهایه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ،کپی مصدق قولنامه و تعهد خوانده در آن و عدم ارائه دلیلی دال بر پرداخت مابقی ثمن معامله از ناحیه خواهان ،انتقال رسمی در دفترخانه ،و شرط مقرر در قرارداد ،خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 222 - 221 - 220 - 219 - قانون مدنی و مواد 515 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله ،و الزام خوانده به پرداخت روزانه پنجاه هزارتومان از تاریخ 1391/06/15 تا زمان تنظیم سند در دفتراسناد رسمی توسط خوانده و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ 1/420/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر پس از انقضای مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران - مردانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/15

رای دادگاه

واخواهی خانم ز. غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/07/15 صادره از این دادگاه که به موجب آن وی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله والزام خوانده به پرداخت روزانه پنجاه هزارتومان ازتاریخ 1391/06/15 تازمان تنظیم سنددردفتراسنادرسمی توسط خوانده وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه وخسارت دادرسی درحق واخوانده محکوم گردیده واردنمی باشد.زیراازناحیه واخواه دلیلی دال برحضوردردفترخانه درموعدمقرروانتقال سندرسمی ارائه نشده ولذابه لحاظ تخلف وی واخوانده مستحق دریافت پنجاه میلیون ریال وخسارت عدم انجام تعهد می‌باشند رای صادره که براین مبناصادرشده مطابق موازین قانونی صادرشده وموجبی برای نقض آن ارائه نشده است لذا دادگاه ضمن ردواخواهی -دادنامه واخواسته راتایید می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز. غ. به طرفیت خانم ط. ه. از دادنامه شماره --- - 93 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ 1391/06/15 تا زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی وحق الوکاله وکیل وخسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانذه می‌باشد مآلا وارد وموجه است زیرا هر چند درقرارداد اولیه تاریخ حضوردر دفترخانه را معین کرده اند و بازاء هر روز تاخیر نیزخسارت تعیین نموده‌اند اما حسب مستند ابرازی تجدیدنظرخواه درمرحله واخواهی که مصون از تعرض تجدیدخوانده باقی مانده طرفین مجددا توافق نموده‌اند که مبلغ پنجاه میلیون ریال باقی مانده را خریدار همزمان با انتقال سند به فروشنده پرداخت نماید و ذکری از خسارت عدم انجام تعهد به میان نیامده فلذا با توجه به مراتب فوق توافق بعدی در تاریخ 1391/06/25 جانشین توافق قبلی شده است بنابراین تجدیدنظرخواهی نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال (خسارت روزانه) وارد تشخیص مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال توسط خریدار همزمان با انتقال سند به اضافه فروعات دادرسی نسبت به میزان محکومیت صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها