رای شماره 842 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9900153 شماره دادنامه: 9909970906010842 تاریخ: 31/6/99

شاکی: سید سعید موسوی احمدی فرزند سید مرتضی

طرف شکایت: شورای عالی معماری و شهرسازی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر سگز آباد

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به خواسته ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر سگز آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است طرح جامع و تفصیلی شهر سگزآباد بر خلاف بند 34 ماده 71 قانون شوراها به تصویب شورای اسلامی و شهرداری نرسیده و به صورت یک جانبه به شهرداری ابلاغ شده است. همچنین در آن رعایت فرآیند قانونی تهیه و تصویب حریم و محدوده شهر مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک نشده و همچنین رعایت فرآیند قانونی بند 17 ماده 55 قانون شهرداری نیز نشده است.

جوابیه طرف شکایت، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-153-4 مورخ 16/4/99 پاسخ داده است که:

فرآیند تهیه و تصویب طرح در گروه کارشناسی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی در تاریخ های 25/2/91 و 24/7/91 و کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 23/12/91 و گروه کارشناسی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی 25/9/92 و 4/4/93 و شورای برنامه ریزی استان مورخ 1/6/93 و گروه کارشناسی تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 24/6/93 و ابلاغ مدارک طرح جامع تفصیلی سگز آباد به استانداری مورخ 3/10/96 و کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 19/11/94 و همچنین با دعوت و حضور شهردار و شورای شهر سگز آباد صورت گرفته است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مطابق آراء قبلی هیات عمومی و هیات های تخصصی از جمله رای شماره 2034 مورخ 16/11/97 عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر موجب عدم اختیار و تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهر در صورت ضرورت از ناحیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای بند 34 ماده 80 قانون شوراها نمی‌باشد و طرح جامع و تفصیلی مورد شکایت نیز مغایر مستندات ارائه شده در مراحل بررسی و تصویب فرآیند قانونی رعایت شده است. بنابراین مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

در خصوص شکایت آقای سید سعید موسوی احمدی فرزند سید مرتضی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع و تفصیلی شهر سگز آباد موضوع در جلسه مورخ 16/6/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه فرایند تهیه و تصویب طرح در گروه کارشناسی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت شده است و پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر در راستای بند 34 ماده 80 قانون شوراها نافی مسئولیت و تکلیف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح های جامع شهری در صورت عدم پیشنهاد شهرداری و شورای اسلامی نمی‌باشد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی- رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها