خوانده دعوای صدور صورت مجلس تفکیکی اصلاحی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی اصلاحی، با توجه به این که مرجع صدور آن، مرجع ثبتی است، مرجع مذکور می‌بایست طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/10

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ن.الف. ب.م.ع. به طرفیت آقای ن. ک.پ.ت. با وکالت آقای س. ب. و آقای ب. س.ص. دایر بر الزام خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی اصلاحی در خصوص پلاک ثبتی... بخش دو تهران سپس الزام به تنظیم سند رسمی یکباب انباری و پارکینگ با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال، دادگاه نظر به اینکه صورت‌مجلس تفکیکی پلاک در تاریخ 27/8/91 صادر گردیده و در آن پارکینگ و انباری برای کل پلاک پیش‌بینی نگردیده در حالی که مبایعه‌نامه عادی مستند دعوی مورخ 4/12/58 می‌باشد و از طرفی اصلاح صورت‌مجلس تفکیکی فرع بر اصلاح پایان کار شهرداری ملک می‌باشد که در ما نحن فیه چنین امری احراز نگردیده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.الف. ب.م.ع. از دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی اصلاحی در خصوص پلاک ثبتی... بخش --- تهران محکوم به بطلان شده است علیرغم اینکه دریافت صورت‌مجلس تفکیکی اصلاحی فرع بر دریافت پایان کار اصلاحی است که در محکمه بدوی هم به آن اشاره شده است. نظر به اینکه مرجع صدور صورت‌مجلس تفکیکی اصلاحی، مرجع ثبتی است و مرجع مذکور هم طرف دعوی قرارنگرفته است، دادنامه مزبور از این حیث مستلزم نقض است. بنابراین به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، قرار رد دعوی بدوی صادر واعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها