رای شماره 181 مورخ 1383/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 1029/82

شاکی:آقای کریم حبیب‌نژادبهتاش

موضوع:ابطال بخشنامه‌های شماره 13008/م مورخ21/6/72 و 2447/80 مورخ 19/2/71 شهرداری تهران

تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383

شماره دادنامه: 181

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریهای مناطق تهران به استناد بخشنامه‌های مورد شکایت اقدام به اخذ عوارضی تحت عنوان حق مشرفیت می‌کنند. بدین توضیح که طبق فرمول در بخشنامه‌های مزبور کلیه اراضی و املاکی که از تاریخ 3/11/70 به بعد بر اثر طرحهای احداث، تعریض، توسعه و اصلاح معابر ومیادین در بر گذر واقع می‌شوند عوارض تعلق می‌گیرد. اساساً وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری به قوه مقننه اختصاص دارد. مضافاً اینکه دریافت حق مرغوبیت به موجب قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 ملغی گردیده است. لذا وضع مجدد چنین عوارضی مغایر مبین با روح و مفاد قانون مزبور دارد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14502/317 مورخ 17/4/83 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 188 مورخ 7/11/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه وصول عوارض حق مشرفیت گردیده است و همچنین با عنایت به دادنامه اخیرالذکر و نیز دادنامه شماره 105 مورخ 1/7/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح مجدد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوعیت ندارد و خواسته شاکی بلا وجه می‌باشد از آن هیات محترم استدعای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه اعتراض نسبت به مفاد بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/72 در باب تعلق حق تشرف به اراضی و املاک اشخاص قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 105 مورخ 1/7/74 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به موضوع مذکور به شرح بخشنامه‌های فوق‌الذکر وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع