رای شماره 15 مورخ 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 467/77

شاکی: سازمان امور اراضی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 25 فروردین 1381

شماره دادنامه: 15

مقدمه: الف) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه76/543 موضوع شکایت آقای محمدامین‌تپانچه به طرفیت سازمان امور اراضی کردستان به خواسته الزام به انتقال سند رسمی به شرح دادنامه شماره 367 مورخ 1377/04/09 قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات اراضی صادر نموده است.ب -1) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/305 موضوع شکایت آقای عبدالرحیم محمدی به طرفیت امور اراضی سنندج به خواسته ابطال نظریه امور اراضی به شرح دادنامه شماره 1618مورخ1376/11/20حکم به بطلان تصمیم مورخ 1372/04/28 شورای اصلاحات اراضی صادر نموده ‌است.ب -2) شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/712 و 78/713 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان امور ارضی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1618مورخ 1376/11/20 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1211-1210 مورخ 1379/10/26 ضمن فسخ دادنامه بدوی رسیدگی مجدد را به شورای اصلاحات ارضی احاله نموده ‌است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به‌ اینکه دادنامه شماره 1618 مورخ 1376/11/20 شعبه نوزدهم بدوی دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به شرح دادنامه شماره 1211-1210 مورخ 1379/10/26 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان فسخ و شکایت رد شده ‌است بنابراین موضوع تناقض آراء مورد بحث منتفی می‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در اجرای ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع