نظریه مشورتی شماره 7/1400/1137 مورخ 1400/12/16

تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1137
شماره پرونده: 1400-168-1137 ک

استعلام:

بر اساس بند چهارم از سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی مورخ 1379 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (حفظه اله) تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی مورد تأکید قرار گرفته و طبق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 دادسراهای تخصصی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل شده است بر این اساس وفق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری سرپرستان دادسراهای مذکور به عنوان معاونین دادستان در امور محوله دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان بوده و تحت تعلیمات و نظارت وی فعالیت می نمایند بنابر این پرونده های مربوطه بر اساس نوع دعاوی کیفری به دادسرای تخصصی ارجاع و پس از طی مراحل مربوطه کیفرخواست توسط معاون دادستان و سرپرست دادسراهای یاد شده صادر و عندالزوم به منظور صدور رأی مقتضی به دادگاه ذیربط ارسال می‌شود. از سوی دیگر بر اساس ماده 380 بند پ ماده 433 و ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره می بایست برای تجدیدنظر خواهی به دادستان نیز ابلاغ شود. رویه قضایی بدین گونه است که مرجع صادر کننده رأی مراتب تجدیدنظر خواهی را بهدادسرای صادر کننده کیفرخواست ابلاغ می‌نماید.
حال با توجه به موارد فوق:
الف رأی صادر شده از سوی مراجع ذی ربط، برای تجدیدنظرخواهی می بایستی الزاماً به معاون دادستان و سرپرست یکی از دادسرای ارسال کننده کیفرخواست ابلاغ شود یا به دادستان ذی ربط؟
ب در صورتیکه رأی بدوی صادره، به جای ابلاغ به سرپرست دادسرای تخصصی ارسال کننده کیفرخواست به دادستان مرکز ابلاغ شده و متعاقبا رأی صادره به دلیل فوت وقت تجدیدنظر خواهی قطعی یابد، آیا امکان اعاده دادرسی به جهت عدم ابلاغ رأی مذکور به دادسرای تخصصی رسیدگی کننده به پرونده، وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه به دادستان ابلاغ می‌شود و مطابق ماده 88 این قانون در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، وی دارای وظایف و اختیارات دادستان خواهد بود؛ بنابراین چنانچه دادستان بررسی و تجدید نظرخواهی نسبت به آراء را که وفق بند «پ» ماده 433 این قانون از اختیارات قانونی وی است را به معاون یا دادیار ارجاع کند، این افراد، اختیار تجدید نظرخواهی نسبت به آراء را خواهند داشت.
ب) با توجه به آنچه در بند (الف) بیان شد، هر چند ابلاغ دادنامه به معاون ذی‌ربط دادستان کفایت می‌کند ولی در فرض پرسش، ابلاغ به دادستان معتبر بوده و در هر صورت موضوع (صحت یا عدم صحت ابلاغ) به موجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از موارد اعاده دادرسی نیست.

منبع