تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۶۵

پیام: محکوم علیه غیابی نمی تواند در مهلت واخواهی، با این ادعا که حق واخواهی را از خود سلب می کند، به رأی دادگاه اعتراض نموده و آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کند؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی، واخواهی محسوب می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص.ش به طرفیت خانم م.غ. به خواسته اعسار و تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره ۹۳/۴۸۹ بدین شرح که حسب دادنامه فوق‌الاشعار به پرداخت ۱۳۶۸ عدد سکه بهار آزادی در حق خوانده محکوم شده اما توانایی پرداخت یکجا ندارد خوانده نیز دفاعی به عمل نیاورده است با توجه به اوضاع و احوال خواهان و شغل نامبرده و نظر به‌ مراتب فوق خواسته خواهان را در خصوص اعسار از پرداخت کامل و یکجای مهریه وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۳۷ قانون اعسار محکوم‌به مقرر در دادنامه فوق الاشعار را با وصف پنج عدد سکه پیش‌قسط و ماهیانه ربع سکه تا استهلاک کامل محکوم‌به تقسیط می‌نماید. حکم دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است در خصوص دعوی وی دایر بر تقسیط اجرت‌المثل به لحاظ رد دعوی مطروحه قضیه سالبه به انتفاع موضوع است و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود، قرار صادره وفق مراتب قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران - کلیوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است رأی معترض‌عنه غیابی بوده و در مهلت واخواهی تحت عنوان تجدیدنظرخواهی مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح تصمیم مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ این دادگاه، تجدیدنظرخواهی، واخواهی تلقی و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شده است لکن متأسفانه با گزارش مدیر دفتر دادگاه مبنی بر اینکه معترض حق واخواهی را از خود سلب و ساقط نموده است پرونده مجدداً به این مرجع ارسال شده است حال آنکه محکوم‌علیه غیابی مطابق قانون نمی‌تواند در مهلت واخواهی با این ادعا که حق واخواهی را از خود سلب می‌کند به رأی دادگاه اعتراض نموده و آن را تجدیدنظرخواهی حساب کند اعتراض در مهلت واخواهی، واخواهی محسوب می‌گردد و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی است لذا پرونده مجدداً به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود تا نسبت به واخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایند.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- موسوی