تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محکوم علیه غیابی نمی تواند در مهلت واخواهی، با این ادعا که حق واخواهی را از خود سلب می کند، به رای دادگاه اعتراض نموده و آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کند؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی، واخواهی محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ص.ش به طرفیت خانم م.غ. به خواسته اعسار و تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره --- بدین شرح که حسب دادنامه فوق‌الاشعار به پرداخت 1368 عدد سکه بهار آزادی در حق خوانده محکوم شده اما توانایی پرداخت یکجا ندارد خوانده نیز دفاعی به عمل نیاورده است با توجه به اوضاع و احوال خواهان و شغل نامبرده و نظر به‌ مراتب فوق خواسته خواهان را در خصوص اعسار از پرداخت کامل و یکجای مهریه وارد تشخیص داده مستندا به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 37 قانون اعسار محکوم‌به مقرر در دادنامه فوق الاشعار را با وصف پنج عدد سکه پیش‌قسط و ماهیانه ربع سکه تا استهلاک کامل محکوم‌به تقسیط می‌نماید. حکم دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است در خصوص دعوی وی دایر بر تقسیط اجرت‌المثل به لحاظ رد دعوی مطروحه قضیه سالبه به انتفاع موضوع است و قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود، قرار صادره وفق مراتب قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - کلیوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است رای معترض‌عنه غیابی بوده و در مهلت واخواهی تحت عنوان تجدیدنظرخواهی مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح تصمیم مورخ 1393/09/23 این دادگاه، تجدیدنظرخواهی، واخواهی تلقی و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده شده است لکن متاسفانه با گزارش مدیر دفتر دادگاه مبنی بر اینکه معترض حق واخواهی را از خود سلب و ساقط نموده است پرونده مجددا به این مرجع ارسال شده است حال آنکه محکوم‌علیه غیابی مطابق قانون نمی‌تواند در مهلت واخواهی با این ادعا که حق واخواهی را از خود سلب می‌کند به رای دادگاه اعتراض نموده و آن را تجدیدنظرخواهی حساب کند اعتراض در مهلت واخواهی، واخواهی محسوب می‌گردد و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه صادرکننده رای است لذا پرونده مجددا به دادگاه بدوی عودت داده می‌شود تا نسبت به واخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایند.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- موسوی

منبع
برچسب‌ها