ماده 5 شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی

داده های هویتی زیر در زمره اطلاعات و داده های شخصی محسوب نمی شود:
1. داده های راجع به هویت اشخاص حقوقی (شرکت ها، موسسات، سازمانهای مردم نهاد و...)
2. نام و نام خانوادگی افراد
3. سال و استان محل تولد
4. کد پستی، آدرس و شماره تلفن محل کار عمومی
5. عکس پرسنلی